REKLAM41.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Arkadaşım önerilerimi kabul etti.
B) Öyle bir şey söylemediğine yemin etti.
C) Dükkânını başkasına devir etti.
D) Konuklarını biraz önce yolcu etti.
E) Bu haber onu memnun etti.
(1997 - ÖSS)Seçeneklerde hep “etmek” fiili kullanılmış. Ad soylu sözcüklerle bileşik fiil kuran bu fiil, son hecesinde dar ünlü bulunan adlarla kullanıldığında, bu adların son hecesindeki dar ünlünün düşmesi gerekir. Buna göre C’deki “devir etti” sözü “devretti” şeklinde olmalıdır. “Kabul, yemin, memnun” gibi sözcüklerde de son hecede dar ünlü vardır. Ancak bu dar ünlüler uzun okunduğu için hiçbir zaman düşmez.

Cevap C


42.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İçtiği ilacın bıraktığı acımsı tadı gidermek için ağzına şeker aldı.
B) Nesili tükenmekte olan bazı hayvanlar koruma altına alınıyor.
C) Yaptığının yanlış olduğunu anlayınca özür dilemek istedi.
D) Vakfın amaçlarının neler olduğu üyelere anlatıldı.
E) Nüfus kaydını, doğum yerinden oturduğu ilçeye naklettirdi.
(1998 - ÖSS)Yazım yanlışı B'de yapılmıştır. Bu cümledeki "nesili" sözcüğü "nesli" şeklinde yazılmalıydı. Çünkü "nesil" sözcüğünün son hecesindeki dar ünlü (i), sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde düşer.

Cevap B


43.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte bir yazım yanlışı vardır?

A) Onunla öyleyin lokantada buluşacağız.
B) Havuzdaki nilüferlere hayran kaldık.
C) Moraran elini ovuşturup duruyordu.
D) Amcam bu hastanede operatördü.
E) Binanın alt katında çamaşırhane varmış.
(1998 - ÖSS)Yazımı yanlış olan sözcük A'daki altı çizili sözcüktür. "Öğle" vaktini ifade eden bu sözcük "öğleyin" şeklinde yazılmalıdır.

Cevap A


44.
Sanatçının yapıtlarına evrensel bir nitelik kazandıran çok sayıda özellik var ( ) Masalsı anlatım ( ) kimi zaman hayal mi gerçek mi olduğunu ayırt edemediğimiz betimlemeler, şiirsel söylemler, çarpıcı benzetmeler ( )
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (!) (,) (...) B) (.) (,) (.) C) (:) (;) (.)

 

D) (...) (,) (.) E) (:) (,) (...)

(1998 - ÖSS)Parçayı incelediğimizde birinci cümleden sonra özellikler açıklanacağı için cümlenin sonuna iki nokta (:) , ikinci yere eş görevli sözcükler devam ettiği için virgül (,) , parçanın sonuna örnekler devam ettiği için üç nokta (…) getirilmelidir.

Cevap E


45.
Ünlü filozof Konfüçyüs şöyle yakarırmış ( ) “Tanrım ( ) bana kitap dolu bir ev ( ) çiçek dolu bir bahçe ver ( )"
Bu cümlede ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla konmalıdır?

A) (,) (:) (,) (...) B) (:) (,) (,) (!)
C) (,) (:) (;) (!) D) (:) (;) (...) (.)

E) (;) (!) (...) (.)

(1999 - ÖSS)Örnek cümlede boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretlerinin getirileceğini gösterelim:
Ünlü filozof Konfüçyüs şöyle yakarırmış (:) “Tanrım(,) bana kitap dolu bir ev (,) çiçek dolu bir bahçe ver(!)"

Cevap B


46.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Anlaşma metnine her iki tarafta sadık kaldı.
B) Kimsenin etkisinde kalmadan, amaçların ve isteklerin doğrultusunda karar vermelisin.
C) Bu işte başarılı olamayacağını anladığı için hemen istifa dilekçesini verdi.
D) Kasabadan ayrılırken karşıdaki yamaçta gördüğümüz kır evleri ilgimizi çekti.
E) Bu soğukta dışarı çıkarsan yine hastalanırsın.
(1999 - ÖSS)“de” bağlacı her zaman ayrı yazılır ve ünsüz uyumuna uymaz. A’da “iki tarafta” sözünde yazım yanlışı yapılmıştır. Bu, “iki taraf da” şeklinde yazılmalıdır.

Cevap A


47.
Bir anlatım biçimi olarak günlükte, gezi (I) deneme (II) eleştiri ve röportaj gibi öğretici (III) roman (IV) öykü (V) şiir gibi yaratıcı türlerden yararlanılır.
Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1999 - ÖSS)Farklı bir noktalama işaretinin getirileceği yer soruluyor. Seçeneklere baktığımızda, I, II, IV ve V numaralı yerlere virgül (,), III numaralı yere noktalı virgül (;) getirilmelidir.

Cevap C


48.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını taşırdı.
B) Bu konuda onun da fikrini almak istedi.
C) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı.
D) Ona bir armağan vererek gönlünü almaya çalıştı.
E) Çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemişti.
(1999 - ÖSS)Yazım yanlışı "göğüsü" sözcüğünün yazımında yapılmıştır. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan kimi sözcüklere ünlü bir ek geldiğinde ikinci hecedeki dar ünlünün düşmesi gerekir. Yani sözcük "göğsü" şeklinde yazılmalıdır.

Cevap C


49.
Ödüller konusunda şöyle yanlış bir kanı vardır (I) Kazanan yapıtın, o yarışmaya katılan tüm yapıtların en iyisi olduğu düşünülür (II) Oysa seçici kurullar, birikim ve beğenileri birbirinden farklı kişilerden oluşur (III) Bu nedenle ödül ya da ödüller, bir uzlaşma sonucu verilir (IV) Yüzlerce yapıtın katıldığı yarışmalarda bundan doğal bir şey olamaz (V)
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine, ötekilerden farklı bir noktalama işareti koymak gerekir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1999 - ÖSS)Farklı bir noktalama işareti, I. numaralı yere getirilmelidir. Bundan önceki cümle bir yanlış kanının açıklanacağını bildirdiği için oraya iki nokta (:) getirilmelidir. Diğer numaralı yerlere cümleler tamamlanmış haber cümleleri olduğu için nokta (.) getirilmelidir.

Cevap A


50.
Bu sanatçımızın acaba hangi yapıtı kalıcı olacak, hangi yapıtı zaman içinde unutulup gidecek? Bunu, bugünden
I
kestirebilmek zor; ayrıca böyle bir yorum yapmak da bence
II
gereksiz. Bırakalım, yarının insanı kendisi seçsin seveceği,
III
devamlı okuyacağı ya da unutacağı yapıtları... Böyle bir
IV
seçim, yapıtları gerçek anlamda kalıcı kılar.
V
Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1999 - ÖSS)Bu parçada üç nokta yani IV numaralı yerdeki işaret yanlış kullanılmıştır. Çünkü ondan önceki cümle anlamca tamamlanmış bir haber cümlesidir. Orada üç noktanın kullanılmasının hiçbir gerekçesi yoktur.

Cevap D

 

Üye Girişi