REKLAM

 

31.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Şu ana kadar toplantının konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
B) Bu konu üzerinde biraz daha durmanız gerekiyordu.
C) Nedense birtakım insanlar bu gerçeği kabul etmiyor.
D) O gün, kentte heryer bayraklarla donanmıştı.
E) Akşama doğru hava birdenbire değişmişti.
(1994 - ÖSS)Yazımı yanlış olan sözcük D’dedir. Çünkü hem “her” hem “yer” sözcükleri kendi anlamlarıyla kullanılmışlardır. Bileşik isim olmadığından, bitişik yazılmaları için hiçbir sebep yoktur.

Cevap D


32.
Bir şiir düşünün: Sözcükler yerli yerinde, imgeler özgün ( ) çağrışımlar zengin, deyiş kusursuz ( ) Ama eksik bir yanı var ( ) Peki nedir bu şiirde eksik olan ( ) Şairin kişiliği!
Bu parçada parantez ( ) içindeki boşluklara aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,), (.), (.), (?) B) (...), (:), (,), (.)
C) (:), (.), (.), (...) D) (.), (,), (!), (?)

E) (,), (.), (?), (!)

(1994 - ÖSS)Şiirin özellikleri sıralandığından boş bırakılan birinci yere virgül (,); ikinci yere cümle bittiğinden nokta (.); üçüncüye bir haber cümlesi olduğundan nokta (.); dördüncüye bir soru cümlesi olduğundan soru işareti (?) getirilmelidir.

Cevap A


33.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ' ) yanlış kullanılmıştır?

A) Siz’de toplantıya katılmalısınız.
B) TV’deki açık oturumu izledin mi?
C) 22.6.1955'te on sekiz yaşına gireceğim.
D) Dr. Sinan Bey’i mi arıyorsunuz?
E) İlkokul öğrencileri İzmir’in kurtuluşunu canlandırdı.
(1995 - ÖSS)Kesme işareti A’da yanlış kullanılmıştır. Çünkü “de” bağlacı bir sözcük sayılır ve hiçbir zaman kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılmaz. Kesme işareti ise ancak bitişik yazılması gereken eklerin değişik durumlarda ayrı yazılması gerektiği zaman ekle sözcük arasında kullanılır. Bağlaç, ek olmadığından kesmeyle ayrılması yanlış olmuştur.

Cevap A


34.
Dilin günlük yaşamdaki kullanımından uzağa düşen ürünler daha çok şiir alanında görülmektedir. Öyle ki (I) şairler arasında ortak dille şiir yazılamayacağına inananlar bile vardır. Kimi şairler (II) zaman zaman sözcüklerin seçimi, bir araya getirilişi, seslerin uyumu konusunda çok aşırı davranabiliyorlar (III) Nitekim (IV) bu yolda coşup, şiirde bulunması gereken özellikleri taşımayan şiirler yazanlar olmuştur. Ama şunu unutmamak gerekir (V) Şiirde biçimsel başarının anahtarı, kullanılan malzemeden çok onun kullanılışıdır.
Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine iki nokta (:) konulmalıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1995 - ÖSS)İki nokta, bir cümlede açıklama yapılacaksa, açıklama yapmadan hemen önce kullanılır. Parçada “Ama şunu unutmamak gerekir” sözü bir açıklama yapılacağını bildirir. Öyleyse sonuna iki nokta konmalıdır. Bundan sonra “unutulmaması gereken şeyin ne olduğu” açıklanmıştır.

Cevap E


35.
Doktorlar, yaşlılıkda spor yapmanın kişiyi psikolojik
I II III
ve fizyolojik bakımdan rahatlattığını söylüyorlar.
IV V
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1995 - ÖSS)“Yaşlılıkda” sözünün yazımı yanlıştır. Çünkü sert ünsüzlerden sonra yumuşak ünsüzün gelmemesi gerekiyor. Burada “k” sert ünsüzdür, sonra gelen “d” yumuşak ünsüzdür. Bunlar bir araya gelmez. Doğrusu “yaşlılıkta” olmalı “d” yerine “t” gelmelidir.

Cevap A


36.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İşini çok iyi bilirdi, ama yine de bana danışmadan hiçbir şey yapmazdı.
B) Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği bırakmak hiç te kolay değildi.
C) Onunla haftada bir gün buluşup sinemaya ya da tiyatroya giderdik.
D) Çocuğunun bir sıkıntısı olduğunu sezdi mi onu konuşturmaya çalışır, rahatlatırdı.
E) Anladım ki onun her istediğini yapmak doğru bir şey değilmiş.
(1996 - ÖSS)Yazım yanlışı B’dedir. “de” bağlacı ünsüz uyumlarına uymaz. Sadece ünlü uyumlarına uyarak “de, da” olabilir. Dolayısıyla “hiç te” değil “hiç de” olacaktır

Cevap B


37.
Sağlıklı yaşam koşullarından habersiz olan kişilerin çoğu (I) sabah (II) öğle ve akşam yemeklerinde midelerini tıka basa dolduruyor. Jimnastik de yapmadıkları için (III) bu insanların tüm organları yağ bağlıyor. Dengesiz beslenen bu kişiler, her gün yürüyüş yapmalı (IV) sebze ve meyve ağırlıklı (V) kolay sindirilen yemekler yemelidir.
Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine noktalı virgül (;) konulması uygun olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1996 - ÖSS)Noktalı virgülün en önemli görevi, içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmaktır. Bu özellik IV numaralı yerde görülüyor. Diğer yerlerde virgül kullanılmalıdır.

Cevap D


38.
Bugün yetmiş yaşındayım (I) Yaptıklarımdan pek çok pişmanlık duyuyorum (II) Öyle çok, öyle çok yanlış yaptım ki (III) Her şeyden önce en değerli varlığım olan zamanımı istediğimce ve iyi bir biçimde kullanamadım (IV) Halbuki şimdikinden en az iki kat daha verimli olabilirdim (V)
Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine üç nokta (...) konulması uygun olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1996 - ÖSS)Üç noktanın kullanımıyla ilgili bilgileri 5. sorunun açıklamasından öğrenebilirsiniz. Buna göre III numaralı yere cümlenin bitmediğini göstermek için üç nokta (...) konmalıdır.

Cevap C


39.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) belirtilen yere iki nokta ( : ) konulmalıdır?

A) Öykülerinde gerçeğe önem veriyor ( ) Kişileri seçerken de bu özelliğini koruyor.
B) Onun öykülerinde boşu boşuna yazılmış tek bir cümle bile yok ( ) Her cümle yerli yerinde.
C) Benim için, öykü yazmak çok sıkıntılı bir iş ( ) Karşılığında hiçbir şey vermiyor kişiye.
D) Bir öyküde bulunması gereken iki özellik vardır ( ) İyi bir kurgu, güçlü bir dil.
E) Öykülerini aceleye getirmemiş ( ) Yeterince beklemiş, kıvamına gelince okuyucuya sunmuş.
(1997 - ÖSS)İki nokta (:) kendinden sonra açıklama yapılacaksa kullanılır. Buna göre baktığımızda D’de açıklama yapılacağı bellidir. “iki özellik vardır” denmiş ve bu iki özellik açıklanmış. Dolayısıyla parantezin olduğu yere (:) gelmelidir.

Cevap D


40.
(I) Güzel bir gün; ışıklı, ılık. (II) Her canlının yaşama isteğiyle, dopdolu olduğu bir gün. (III) Çiçekler henüz açmamış, ağaçlar yapraksız. (IV) İncecik dallar, nasıl da tatlı tatlı sallanıyor rüzgârda. (V) İnsanlar hızlı hızlı yürüyor, koşuyor yetişmek ister gibi bir yere.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül (,) yerinde kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1997 - ÖSS)Virgül (,) eş görevli sözcük ya da söz öbekleri arasında veya öğelerin birbirinden ayrılması istenen yerlerde kullanılır. Virgülün olduğu yerde genelde durulur. Oysa II. cümlede “isteğiyle” sözü “dopdolu” sözüne sıkı bir şekilde bağlıdır. Orada virgülün bulunması duraklamayı gerektirdiğinden anlam bağlılığını zedeler.

Cevap B

Üye Girişi