1. Aşağıdakilerden hangisi "Atabetü'l Hakayık" in özel­liklerinden değildir?

A) 12. yüzyılda yazılması

B) Ahlak ve öğüt kitabı olması

C) Doğruluk ve cömertlik konularını işlemesi

D) Hece ölçüsüyle kaleme alınması

E) Beyit ve dörtlük biçiminde olması

2. "Koşuk" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan­lıştır?

A) Sözlü edebiyat ürünüdür.

B) Beyitlerle söylenir.

C) İslamiyet öncesi edebiyat ürünüdür.

D) Uyak düzeni aaab, cccb biçimindedir.

E) Yiğitlik, aşk, doğa konuları işlenir.

3. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk şiiri­nin özelliklerinden biri değildir?

A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

C) Nazım birimi dörtlüktür.

D) Arapça sözcüklere sıkça yer verilmiştir.

E) Kahramanlık, ölüm, savaş ve aşk konuları işlenmiş­tir.

4. İslamiyet etkisindeki ilk Türkçe manzum yapıttır. 1069 -1070 yıllarında, mesnevi şeklinde, aruz ölçüsüyle ya­zılmıştır. Hakaniye lehçesiyle meydana getirilmiş bir üründür. Yusuf Has Hacip bu yapıtını Karahanlı hü­kümdarına sunmuştur.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Divan-ı Lügati't Türk

B) Atabetü'l Hakayık

C) Kutadgu Bilig

D) Divan-ı Hikmet

E) Risalet'ün Nushiye

5. Kırgız Türklerinin milli destanıdır. Geniş hacimli bir des­tandır. Yiğitlik ve savaş konusunu içerir ve saz şairleri tarafından söylenegelmiştir.

Bu parçada tanıtılan destan, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Alp Er Tunga B) Türeyiş C) Manas

D) Ergenekon E) Göç

6. Türkçenin ilk tasavvuf şairidir. Türkistan'da doğmuştur. Hayatını Türk toplulukları arasında İslam'ı ve tasavvu­fu yaymakla geçirmiş, çok sevilmiştir. Şiirlerini dörtlük­lerle yazmış, hece ölçüsünü kullanmıştır. Sade bir halk diliyle insanlara seslenmiştir. Bu şiirlere "hikmet" adı verilmiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı ve yapıtı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Kaşgarlı Mahmut - Divan-ı Lügati't Türk

B) Edip Ahmet Yükneki - Atabetü'l Hakayık

C) Ahmedi - İskendername

D) Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig

E) Ahmet Yesevi - Divan-ı Hikmet

7. İslamiyet öncesinde bugünkü atasözünü karşıla­yan sözlü ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sagu B) Koşuk C) Sav

D) Koşma E) Destan

8. Aşağıdaki destanlardan hangisi karşısındaki ulusa ait değildir?

A) Gılgamış - Türk

B) Mahabarata - Hint

C) Kalevala - Fin

D) Nibelungen - Alman

E) Şinto - Japon

9. "Kitab-ı Dede Korkut" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnızca düzyazı biçimindedir.

B) 14. yüzyılda yazıya çevrilmiştir.

C) Aşk, yiğitlik ve savaş konularını içerir.

D) Yapıtın yazarı belli değildir.

E) 12 hikâyeden oluşur.

10. Türkçenin herkes tarafından bilinmesi ve öğrenilmesi için yazılan bu yapıt sadece bir sözlük değil, aynı za­manda Türk tarihinin, gelenek ve göreneklerinin, Türk edebiyatının da en zengin kaynaklarından biridir. Yapıt­ta çeşitli Türkçe sözcükler, deyimler, atasözleri, eski Türk şiirinden örnekler açıklamalı bir şekilde yer almış­tır.

Bu parçada sözü edilen yapıt ve sanatçı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip

B) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi

C) Muhakemetü'l Lügateyn - Ali Şir Nevai

D) Divan-ı Lügati't Türk - Kaşgarlı Mahmut

E) Atabet'ül Hakayık - Edip Ahmet Yükneki

11 . Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanların tümü Türk destanlarıdır?

A) Şu, Oğuz Kağan, Şehname, Kalevala

B) Kurtarılmış Kudüs, İlyada, Ergenekon, Göç

C) Türeyiş, Şehname, Gılgamış, Alp ErTunga

D) Oğuz Kağan, Türeyiş, Kalevala, Ergenekon

E) Göç, Oğuz Kağan, Şu, Alp Er Tunga

12. Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerde dini tören­leri yönetenlerden değildir?

A) şaman B) ozan C) kam

D) yiğit E) baksı

13 . Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir destan­dır?

A) Oğuz B) Türeyiş C) Manas

D) Bozkurt E) Alp Er Tunga

14. Aşağıdaki sanatçı - yapıt eşleştirmelerinden hangi­si yanlıştır?

A) Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig

B) Edip Ahmet Yükneki - Divan-ı Hikmet

C) Kaşgarlı Mahmut- Divan-ı Lügati't Türk

D) Ali Şir Nevai - Muhakemetü'l Lügateyn

E) Yunus Emre - Risalet'ön Nushiye

15. I. Hece ölçüsü kullanılır, genellikle yarım uyağa yer verilmiştir.

II. Anlatımda sanatlara sıkça yer verilmiş, kapalı bir anlatıma başvurulmuştur.

III. Dil, yabancı sözcüklerle zenginleştirilmiş, mecazlı söyleyişlere ağırlık verilmiştir.

IV. Yiğitlik, tabiat, aşk ve destansı olaylar şiirlerde işle­nen başlıca konulardır.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri İslâmiyet öncesi Türk edebiyatına aittir?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) II. ve IV. E) III. ve IV.

16 . Orhun Abideleri'nin yazarları Bilge Tonyukuk ve ... dir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Thomsen B) Firdevsi C) Yolluğ Tigin

D) Ahmet Yesevi E) Edip Ahmet Yükneki

CEVAPLAR: 1.D 2.B 3.D 4.C 5.C 6.E 7.C 8.A 9.A 10.D 11.E 12.D 13.D 14.B 15.B 16.C

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile