10. sınıf tarih dersi   OSMANLI DEVLETİ -ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR, AYAKLANMALAR konusu ile ilgili boşluk doldurma soruları

 

1.   Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak isteyen ilk padişah …… ………………’dır.

 

2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu gidermek için …………… …………… yapmıştır.

 

3. Osmanlı Devleti’nde toplumsal yasaklar koyan padişah            …… ………………’tır.

 

4. Osmanlı’da sadrazamlığa bazı koşullar öne sürerek gelen tek devlet adamı ………………… ……………… …… ‘dır.

.

5.  Osmanlı Devleti’nde Duraklama Dönemi’nde Yükselme Devri denilen dönem …………………… Dönemi’dir.

6.   Şehzadelerin sancaklarda yetiştirilmesine son verilmesine ……………  ………… denilir.

7.   İstanbul isyanlarını ………………  askerleri çıkarmıştır.

 

8.   Celali isyanlarını tımarları ellerinden alınan ……………………… çıkarmıştır.

 

 

.

9.     Ekber ve erşed uygulaması …… …………… zamanında uygulanmaya başlanmıştır.

10.   ………… …………… ‘tan itibaren devşirme kanuna aykırı olarak Yeniçeri Ocağı’na asker alınmaya başlanmıştır.

 

11.    Duraklama Dönemi’nde saray dışı evlenme geleneğini tek-rar başlatan  ……… ………… ’dır.

 

12.   Duraklama Dönemi’nde halkın çıkardığı isyanlara                  …………… …………… denilmiştir.

 

.

13.   Osmanlı Devleti’nde Celali isyanları ……… yüzyılda yoğun olarak yaşanmıştır.

 

14.   Sultan I. Ahmet Dönemi’nde çıkarılan …………… ve ............ kanunu ile Osmanlı tahtına hanedanın en yaşlı ve aklı başında olan üyesinin geçmesi sağlanmıştır.

 

15.   Ulufe dağıtımındaki aksaklıklar ve cülus bahşişlerinin zamanında verilmemesi ………………………… isyan etmelerine yol açmıştır.

 

16.   17. yüzyıl Osmanlı ıslahatlarında ……………… örnek alınmamıştır.

 

17.    Anadolu isyanlarına ……………isyanları, Kapıkulu isyanlarına da ……………… veya ………………… isyanları denir.

 

18.    IV. Murat Dönemi’nde …………… …… tarafından devletin sorunlarının anlatıldığı bir rapor hazırlanmıştır.

 

19.    Duraklama Devri’nde ıslahat yapan padişahlar, ………………… ve …………………… ‘tır.

 

20.    Duraklama Dönemi’nde halktan sıkça alınan olağanüstü hal vergisine ……………… denilirdi.

 

 

21.    Medrese eğitiminin bozulmasına neden olan küçük yaşta öğretmen alma sistemine ………… …………………  denilmiştir.

 

22.    …… ………… zamanında, şehzadelerin sancaklarda görev yapma geleneğine son verilmiştir.

 

23.    Duraklama Dönemi’nden itibaren devletin ………… paraya ihtiyaç artınca tımarlar ……………… verilmeye başlamıştır.

 

24.    Devlet halk ilişkisinin zedelenmesine yol açan …………… isyanları sonucunda kazalar ve köyler büyük zarara uğramıştır. 

25.    Celali isyanlarına;

        ……………………………   

        ……………………………

        ……………………………

        ……………………………

        örnek gösterilebilir.

 

26.    Mevcut siyasi ve hukuki düzeni sürdürmeyi amaç edinen düzeltim hareketlerine ……………… denilir.

 

27.    ……………… ……………  Osmanlı Devleti’nde karşılıksız para miktarının artmasına ve ilk defa enflasyonun görülmesine neden olmuştur.

 

28.    XVII. yüzyıl ıslahatçıları;

        ……………………………

        ……………………………

        ……………………………

        ……………………………

        ……………………………

        ……………………………

        olarak sayılabilir.

 

29.    IV. Mehmet’e karşı Yeniçerilerin aylıklarının ayarı düşük parayla verilmesini gerekçe göstererek çıkardıkları ve devlet görevlilerinin idamı ile sona eren ayaklanmaya ……………… ………………… denilir.

    

   

.

30.    ……………… sisteminin yaygınlaştırılması nedeniyle ……………… sipahilerin sayısı azalmıştır.

 

31.    I. Ahmet Dönemi’ndeki en önemli ıslahat; taht kav-galarını azaltmak amacıyla ……………… hukukunda deği-şiklik yapılmasıdır.

 

32.    Duraklama ıslahatları ……………… bağlı kalmıştır.

 

33.      Duraklama Dönemi’nde çıkarılan isyanların amacı ……………      değiştirmek değildir.

 

34.    IV. Murat Dönemi’nde İstanbul’da büyük yangınların çıkması …………… kullanımının yasaklanmasında etkili olmuştur.

 

.

35.    Ekber ve erşed sisteminin getirilmesinde …………  …………… önlemek amaçlanmıştır.

 

36.    Duraklama Dönemi’nde başarılı çalışmalarından dolayı …………………… ailesine uzun yıllar sadrazamlık görevi verilmiştir.

 

37.    İstanbul isyanlarını …………………… çıkarmıştır.

 

38. Genç Osman’ın ………… ……………… ‘nı kaldırma düşüncesi Osmanlı tarihindeki ilk ciddi ıslahat girişimidir.

 39. Osmanlı tarihinde ilk ıslahat hareketleri ……… yüzyılda    başlamıştır.

 

       

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile