Tarih Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
NAHİYE

Bucak. Köyden büyük, ilçeden küçük idarî birim,

Naip

Hükümdar vekili

Nakdi Bedel

Osmanlı Devleti’nde azınlıkların askere gitmemeleri karşılığında ödedikleri para

NAKİB-ÜL EŞRAF

Hz. Peygamber sülâlesinden olanların işlerine bakmakla görevli memur (Onların neseplerini, doğum ve ölümlerini kaydeder, âdi sanata girmelerine, fena hallere düşmelerine engel olur, haklarını korur, ganimetten paylarını dağıtırdı. En şerefli, en yüksek görevlerden biri. sayılırdı)

NAKİT

Para, akçe.

Nakkaş

Minyatür sanatçısı (aynı zamanda Taş süsleme ustası anlamında da kullanılır.)

NAKKAŞ

Nakış ressamı, bezekçi, nakış yapan usta.

NÂME

Mektup.

NÂME-İ HÜMAYUN

Osmanlı padişahlarının Müslüman ve Hıristiyan hükümdarlarla Mekke Şerifi'ne, Kırım Hanı'na, Erde! kıraîs'na, Eflâk ve Boğdan voyvodalarına, Gürcü ve Dağıstan hanlarına gönderdikleri mektup.

Narh

Kanunun yetkili kıldığı kamu makamları tarafından ihtiyaç maddelerinin satış fiyatlarını tespit etme; fiyat

Nato (Kuzey Atlantik Paktı)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kalıcı barışı sağlamak amacıyla 1949’da ABD önderliğinde kurulan örgüt

NAVLUN

Gemi kirası. Gemiye yüklenen malın taşınması için îstenen ücret.

NAZIR

Bakan. (1826'dan Osmanlı İmparatorluğunun sonuna kadar kabine üyelerine verilen unvan.)

Nazırlık

Bakanlık

NEMÇE

Osmanlılar zamanında Avusturya yerine kullanılırdı. Nem-se de.denir.