KPSS GENEL KÜLTÜR

KPSS TARİH AÇIKLAMALI TEST SORULARI

1.    Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devlet topluluklarının siyasal özelliklerinden biri olduğu söylenemez?

A)   “Boy” denilen örgütlenmenin hem toplumsal hem siyasal birim olması

B)   Egemenliğin paylaşılmasına belli bir aile bireylerinin katılması

Ortaöğretim, Önlisans KPSS genel kültür tarih soruları, inkılap tarihi Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi test soruları ve cevapları

 

1. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde, TBMM'nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmalarına rağ­men, daha sonra TBMM'ye karşı ayaklanmışlar­dır.

Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Milis güçlerin düzenli orduya bağlanmak is­tenmesi

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

C) Damat Ferit’in sadrazamlık görevinden çekil­mesi

D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

E) Kuvayımilliye şeflerinden Topal Osman’ın öl­dürülmesi