Halk ve Divan Edebiyatları Test Soruları

More
3 years 7 months ago - 3 years 7 months ago #1322 by saim
İslami Dönem Türk edebiyatı, halk ve divan edebiyatlarıyla ilgili test soruları
Soruların cevapları ekteki word dosyasındadır.
1. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vesilet-ün Necat B) Garip-nâme C) Kutadgu Bilig
D) Divan-ı Hikmet E) İskender-nâme

2. Aşağıdakilerden hangisi, Divan şiirinde "hikemi şiir" (bilgece söylenmiş şiir) anlayışının temsilcisidir?
A) Fuzuli B)Nabi C) Baki D) Nefi E) Nedim

3. Aşk, zevk ve neşe temalarını işleyen ve yaşadığı dönemi en iyi biçimde yansıtan şair; Divan şiirinin soyut anlayışından sıyrılmış, gerçek yaşamın somut güzelliklerini anlatmıştır. Divan şiirine "yerlileşme" anlayışı ka¬zandıran sanatçı, tasavvufla hiç ilgilenmemiş ve hep din dışı konuları işlemiştir.
Bu sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyh Galip B) Necati C) Baki
D) Nefi E) Nedim

4. 17. yüzyıl gezi edebiyatımızın en büyük sanatçısıdır. Açık, gerçekçi, sürükleyici bir anlatımı vardır. Zamanının konuşma dilini kullanır. Çağdaşları gibi edebi nesre, söz oyunlarına, yabancı sözcüklere ve dil kurallarına yüz vermemiştir. Ünlü eseri Seyahatnâme'den anlıyoruz ki sanatçı Suriye’den Balkanlara, Mısır'dan Macaristan'a kadar çok geniş bir coğrafyayı gezmiştir.
Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Katip Çelebi B) Evliya Çelebi C) Âşık Paşa
D)Ali Şir Nevai E) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet

5. Aşağıdaki terimlerden hangisi Divan edebiyatı ile ilgili değildir?
A)-Seci B) Şehrengiz C) Surname D) Tezkire E) Şathiye

6. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisi tasavvuf konusu üzerinde durmamıştır?
A) Baki B) Şeyh Galip C) Fuzuli
D) Şeyhi E) Şeyyat Hamza

7. Acep bu derdümün dermanı yok mı
Ya bu sabr etmeğün oranı yok mı

Yanaram mumlayın başdan ayağa
Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı

Güler düşman benüm ağladuğuma
Acep şol kafirün imânı yok mı
Divan şiirinin ilk temsilcilerinden olan Dehhani'ye ait bu parça, Divan edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine bir örnek olamaz?
A) Şiirlerde nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
B) Toplum sorunları yerine soyut konular işlenmiştir.
C) Gazel en çok kullanılan nazım biçimlerinden biridir.
D) Şiirlerde daha çok zengin ve tam uyak kullanılmıştır.
E) Dilde Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara çok yer verilmiştir.

8. 15. yüzyıl Divan edebiyatının nesir (düz yazı) alanındaki tanınmış sanatçılarındandır. Divan edebiyatında "süslü nesir"in ilk temsilcisi olarak ün kazanmıştır. Nesirde sözcük oyunlarına, yabancı dil kurallarına, seci ve benzetmelere çok geniş yer vermiş, "Tazarrunâme" adlı eseriyle tanınmıştır.
Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Âşık Paşa B) Evliya Çelebi C) Nergisi
D) Sinan Paşa E) Katip Çelebi

9. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Sinan Paşa, Veysi, Nergisi... gibi sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzyazı (nesir) alanında yapıtlar vermeleri
B) Dillerinin çok ağır ve sanatlı olması
C) Gezi türünde yapıtlar vermeleri
D) Aynı yüzyılda yaşamış olmaları
E) Halkın sorunlarını yansıtmaları

10. Aşağıdaki yargılardan hangisi Divan edebiyatı için yanlıştır?
A) Şiirlerde kulak için kafiye anlayışı benimsenmiş, genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
B) Söyleyişte İran şiirine öykünülmüş, bu şiir aşılmaya çalışılmıştır.
C) Söyleyiş ve anlatım süslüdür, kalıplaşmış sözlere sıkça yer verilmiştir.
D) Düz yazıdan (nesirden) çok şiire önem verilmiştir.
E) Biçim güzelliği amaçlanmış, düşünce ikinci plana itilmiştir.
11. Arapça ve Farsça şiirlerinden çok Türkçe şiirleriyle tanınan bu sanatçı,
14. yüzyılın özellikle İslam hukuku konusunda önemli bir bilginiydi. Azeri şivesiyle yazdığı şiirlerinde siyasal hırslarını, taşkın mizacını tasavvufi bir yaklaşımla dengelemeye çalışmıştır. Türkçe Divan'ındaki şiirlerinde halk edebiyatı motiflerini büyük bir ustalıkla kullanan sanatçı, Eretna Beyliği'ndeki sarsıntılardan yararlanarak Sivas'ta sultanlığını ilan etmiş; Akkoyunlularla giriştiği savaşta yakalanarak öldürülmüştür.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A) Ahmet Paşa B) Nesimi C) Kadı Burhanettin
D) Ali Şir Nevai E) Şeyhi

12. Aşağıdaki yapıtların hangisinde Hazreti Muhammed'in doğumu konu edinilmiştir?
A) Iskender-name B) Divan-ı Hikmet C) Mizan-ül Evzan
D) Beng ü Bade E) Vesilet'ün – Necat

13. Klasik Türk edebiyatında bir şairin beş mesnevisine "Hamse" denilmiştir. Aşağıdakilerin hangisinde hamse sahibi sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Fuzuli, Baki, Şeyh Galip
B) Şeyhi, Necati, Fuzuli
C) Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Atâyi
D) Baki, Nedim, Ahmedi
E) Necati, Şeyh Galip, Hoca Dehhani

I. Şikâyet-name (Fuzuli)
II. Iskender-name (Ahmedi)
III. Tazarru-name (Sinan Paşa)
IV. Har-name (Şeyhi)
V. Garip-name (Âşık Paşa) j
14. Yukarıda sanatçıları belirtilen eserlerden hangileri düz yazı (nesir) biçiminde oluşturulmuştur?
A) I. ve II. B) II. ve IV. C) I., ve III
D) III. ve V. E) IV. ve V.


15. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı için söylenemez?
A) Dörtlük birimi ve hece ölçüsü esastır.
B) Sözlü dönem edebiyatının devamı niteliğindedir.
C) Dili açık ve yalındır.
D) Şiirler saz eşliğinde ve doğaçlama söylenir.
E) Şiirlerde genel olarak zengin uyak kullanılmıştır.

16. Hem heceyi hem aruzu kullanmıştır. 13. yy.da yaşamıştır.
İnsan sevgisi, barış, kardeşlik gibi evrensel temaları işlemiştir. Konuşulan Türkçeyi edebiyat dili hâline getirmiştir.
Yukarıda tanıtılan halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Paşa B) Hacı Bektaş-ı Veli C) Hacı Bayram-ı Veli
D) Yunus Emre E) Kaygusuz Abdal

17. 1Aşağıdakilerden hangisi dinî - tasavvuf Türk halk edebiyatı nazım türlerinden biri değildir?
A) Nutuk B) Semai C) İlahi D) Şathiye E)Devriye

18. Uzun gözlem ve deneyim ürünleridir. Toplumun kültürünü ve yaşam felsefesini yansıtır. Yol göstericidir. Bu türün ilk şekillerine "sav" denilir. Yukarıda tanıtılan anonim halk edebiyatı ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk masalları B) Halk öyküleri C) Bilmeceler
D) Atasözleri E) Fıkralar


19. 16. yy.da yaşamıştır. Bolu Beyi'yle mücadelesinde koçaklama türünde söylediği şiirleriyle ünlüdür. Şiirlerinde coşkun ve yalın bir dil kullanmıştır.
Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karacaoğlan B) Pir Sultan Abdal C) Köroğlu
D) Âşık Ömer E) Kaygusuz Abdal

20. Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatının belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Konuları, genellikle doğa güzellikleri, aşk sosyal olaylardır.
B) Âşık denilen saz şairlerinin oluşturduğu edebiyattır.
C) Şiirlerde konu bütünlüğü yoktur.
D) Şiirler saz eşliğinde söylenir.
E) Koşma, varsağı, semai, destan ... gibi nazım biçimleri vardır.

21. Aşağıdakilerden hangisi "koşma" nazım biçimi için söylenemez?
A) Şiirler 11'li hece ölçüsüyle söylenir.
B) Uyak düzeni "aaba" şeklindedir.
C) Son dörtlüğünde şair, mahlasını söyler.
D) Dili sade ve yalındır.
E) Konularına göre güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt diye ayrılır.

22. Dede Korkut Hikâyeleri'yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Destandan halk hikâyesine geçiş ürünüdür.
B) Kitaba adını veren Dede Korkut, her hikâyede adı geçen, hikâyedeki herkes tarafından sözü dinlenen, bilge bir zattır.
C) Hikâyelerde olaylar dörtlükler hâlinde ve hece ölçüsüyle anlatılmıştır.
D) Hikâyelerin içinde hem İslâmiyet öncesine hem de İslâmî Döneme ait motifler görülür.
E) Hikâyelerde Türk boylarının kendi aralarında ve komşu milletlerle yaptığı savaşlar anlatılır.

Bahçe bağ için ağlar
Ayva nar için ağlar
Karlı dağ güneş için
Gönül yar için ağlar
23. Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi hangisidir?
A) Mani B) Türkü C) Koşma D) Semai E) Varsağı

Genelde 11 'li hece ölçüsüyle oluşturulur. Özel bir ezgiyle söylenir.
Savaş, kahramanlık, hastalık, doğal afetler... gibi konuları ele alır.
24. Yukarıdaki özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varsağı B) Türkü C) Ağıt D) Koşma E) Destan

25. 19. yy.da yaşamış, Avşar boyundandır. Şiirlerinde yalın dille, yiğitçe bir söyleyiş hakimdir. Halk söyleyişlerini şiirleştirmiş, temiz bir halk dili kullanmıştır. Semai, varsağı, koşma, destan da söylemekle birlikte asıl kişiliğini türkülerde göstermiştir.
Yukarıda özellikleri verilen halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karacaoğlan B) Köroğlu C) Dadaloğlu D) Emrah E) Dertli

26. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı nazım biçimlerindendir?
A) Koşma B) Mani C) Semai D) Varsağı E) İlâhi

27. 17. yy.da yaşadığı kabul edilir. Âşık edebiyatının en ünlü şairidir.
Aruzu kullanmamış, şiirlerini hece ölçüsü ve konuşma diliyle söylemiştir. Şiirlerinde coşkun bir lirizm ve içtenlik vardır.
Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Âşık Ömer
D) Yunus Emre E) Pir Sultan Abdal

Sevip sevip yâri ele kaptırmak
Kara bahtın bana eski işidir
Ömrümdeki yıllar kadar yâr sevdim
Her biri bir başkasının eşidir
28. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle söylenmiştir?
A) Mani B) Türkü C) Koşma D) Semai E) Varsağı

29. Genellikle hecenin 8'li veya 11 'li kalıbıyla söylenir. Her zaman ezgilidir. Düzenleyicileri genelde bilinmez. Kavuştak ve bent olmak üzere iki bölümden oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen halk edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Destan B) Koşma C) Türkü D) Semai E) Mani

Dağlar başın kar aldı
Gül etfarın hâr aldı
Ecele borçlu kaldım
Bir canım var yâr aldı
30. Bu dö|tlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan B) Semai C) Koşma D) Mani E) Varsağı

Aşkın derdine düşeli
Mecnunum dağlar gezerim
Katram kaynayıp coşalı
Sel oldum, çağlar gezelim
31. Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma B) Semai C) Sagu D) Mani E) Varsağı

Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüz kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim
32. Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Güzelleme B) Taşlama C) Destan D) Ağıt E) Koçaklama

33. 20.yy.da yaşamış, âşık edebiyatı son temsilcilerindendir. Şiirlerinde, yurt ve toprak sevgisini kendine özgü üslubuyla dile getirmiştir. Yalın bir dil kullanmıştır. "Dostlar Beni Hatırlasın"adlı kitapta şiirleri toplanmıştır.
Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emrah B) Karacaoğlan C) Dertli D) Köroğlu E) Âşık Veysel

34. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?
A) Efsane B) Roman C) Masal D) Menkıbe E) Bilmece

35. Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi dini – tasavvufi Türk halk edebiyatına ait değildir?
A)İlahi B) Nutuk C) Ağıt D) Devriye E) Şathiye

Hemen Mevlâ ile sana sığındım
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey
Senden gayrı yoktur kolum kanadım
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey
36. Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme B) Koçaklama C) Taşlama D) Destan E) Ağıt

37. I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.
II. Genellikle 7'li hece ölçüsüyle söylenir.
III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.
IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.
Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) I ve IV B) II ve IV C) I ve II D) I ve III E) IV ve V

38. “ …. şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır
Genellikle 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk savaş, kahramanlık konuları işlenir.”
Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai B) Türkü C) Ninni D) Tekerleme E) İlahi

I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III. 11 'li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.
39. Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

I. Devriye II. İlahi III. Semai IV. Nutuk V. Koşma
40. Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (Tekke) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?
A) III ve V B) I ve IV C) I ve II
D) II ve III E) IV ve V

41. Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre'nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.
Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaside B) Şathiye C) Semai D) ilahi E) Nutuk

42. 2Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzen eleştiren yergi konulu şiirlere…………… ”' denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere…………… ” denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Hicviye-güzelleme B) Güzelleme-koçaklama
C) Taşlama - şarkı D) Taşlama-güzelleme
E) Taşlama-gazel

I. Mani II. Hikmet III. Ninni
IV. Tekerleme V. Türkü
43. Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

44. Aşağıdakilerden hangisi 'süslü nesir'in özelliklerinden biri değildir?
A) Divan şiiri özelliklerinden yararlanılır.
B) Seciyi (nesirde uyak) temel alan nesirdir.
C) Süslü, bağlaçlarla uzatılan bu nesre 'inşa' denir.
D) Süslü ve ağır bir dili vardır.
E) Amacı halkı yönlendirmek, halka bir şeyler öğretmektedir.

45. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) XVI. yüzyılda Ahmedi, Aşık Paşa Anadolu lehçesiyle çeşitli eserler verirler.
B) Dindışı konularda Kadı Burhanettin, tasavvufta Seyit Nesimi XIV. yüzyılın önemli sanatçılarıdır.
C) XV. yüzyılın etkin sanatçıları Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati, Ali Şir Nevai'dir
D) XVI. yüzyılda dindışı konularda Fuzuli gündemdedir.
E) Nef’i XVII. yüzyıl divan şairidir.

46. 116. "Tarihçi. 1655 - 1716 yılları arasında yaşamıştır. Sarayda ikinci 'vakanüvis' olmuş, Mora savaşında ölmüştür. 1591 - 1656 yılları arasındaki olayları tarih sırasına göre yazar; tarafsız, gerçekçi davranmış, gerektiğinde devletin tutumunu da eleştirmiştir. Betimlemeleri başarılıdır. Anlatımı günümüze göre süslü, çağına göre yalındır. Ayrıntıları kullanması, nükteleri zevkle okunmasına neden olmuştur. Kendi adıyla anılan tarihiyle ünlüdür." Yukarıda sözü edilen Divan edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Naima B) Koçi Bey C) Sinan Paşa
D) Evliya Çelebi E) Katip Çelebi

47. 117. I. Kalıplaşmış söz ve söyleyişlere yer verilmesi
II. İslamiyet'ten önceki edebiyat geleneğinin sürdürülmesi
III. Nazmın nesre göre daha çok gelişmesi
IV. Konuların işlenişinde gerçek yaşama bağlı kalınmaması
V. Şairlerin bakış açısını insan ve toplumun belirlemesi
Yukarıdaki numaralanmış belirlemelerden hangileri, divan edebiyatıyla Halk edebiyatının ortak özelliklerindendir?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve V. D) II ve V E) III. ve IV.

48. Divan şairleri, insan, toplum ve doğa ilişkilerini mazmunlara dönüştürürken saray yaşamının etkisinde kalmışlardır. Örneğin XVII. yüzyılda Osmanlı saray çevresinde büyük bir lale tutkusu başlamıştır. Aynı yüzyılın şiirlerine baktığımızda "lale" ve "samur"un mazmunlaştığını, boyun laleye, saçların samura benzetildiğini görüyoruz.
Bu parçada Divan şiiri ve şairleriyle ilgili vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şairlerin şiir anlayışını, saray çevresinin tüketim alışkanlıklarının belirlediği
B) Ne anlatılırsa anlatılsın Divan şairlerinin bir kulluk anlayışı içinde olduğu
C) Sanatçıların Divan şiiri geleneği çerçevesinde şiirler yazdığı
D) Şairlerin özgün imgeler bulmak yerine birbirlerini taklit ettiği
E) Divan şiirinin halkın tüketim alışkanlıklarına göre biçimlendiği

49. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının son bulmasının nedenlerinden biri olamaz?
A) Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sürecine girmesi
B) Halk gerçeğinden kopuk, soyut bir anlayışı yansıtması
C) Divan şiirine duyulan ilginin bütünüyle Halk şiirine yönelmesi
D) İçerik ve anlatım yönünden kalıpların dışına çıkılmaması
E) Halkın anlayamayacağı ağır bir dil ve anlatıma sahip olması

50. 120. Bu yüzyıla gelindiğinde Divan şiirinde söylenebilecek her şey söylenmiş, kendi üstatlarını yaratan bir şiir biçimi ortaya çıkmıştır. Şeyh Galip'le Klasik edebiyatın doruğuna çıkılmıştır. Artık Acemlerin kullandığı, bizim kullandığımız konular gündemden çıkmaya başlamıştır. Yerli hayatın, zevk ve eğlencenin anlatıldığı türler yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır.
Bu parçada sözü edilen Divan edebiyatı dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13. yüzyıl B) 15. yüzyıl C) 16. yüzyıl
D) 17. yüzyıl E) 18. yüzyıl


Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
51. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?
A) Koçaklama B) Güzelleme C) Ağıt
D) Devriye E)Taşlama

52. Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor
Ehli fukaranın yüzü gülmüyor
Aşık Ruhsati dediğini bilmiyor
Yazı belli değil hat belli değil

Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?
A) Şathiye B) Koçaklama C) Ağıt
D) Taşlama E) Güzelleme

53. Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?
A) Özel bir ezgisi vardır.
B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.
C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.
D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.
E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.

54. Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?
A) mani-koşma-varsağı
B) koşma-ninni-türkü
C) türkü-semai-koşma
D) varsağı-koşma-semai
E) ilahi-türkü-koşma

55. Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekke) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?
A) ilahi-nutuk-ağıt
B) nefes-koşma-devriye
C) şathiye-ilahi-devriye
D) nutuk-destan-na'at
E) hikmet-mani-nefes

56. Vay beni eyle beni
Elekten ele beni
Alacaksan al artık
Düşürme dile beni
Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağıt B)Koşma C) Varsağı D) Mani E) ilahi

57. Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?
A) Karacaoğlan , Yunus Emre
B) Yunus Emre , Mevlana
C) Dadaloğlu , Karacaoğlan
D) Mevlana , Dadaloğlu
E) Hacı Bektaş- ı Veli , Dadaloğlu
* Maniler tek dörtlükten oluşur
* ilk iki dize uyağı doldurmak ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir.
* Temel düşünce son dizededir.
* Uyak düzeni aaxa'dır.
Yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak,
I. Hey birince birince
II. Bir incecik ter bürür
III. Kaşık saldım pirince
IV. Yar kapıdan girince
58. dizeleriyle mani oluşturulmak istenirse dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) II-I-III-IV
B) IV-III-II-I
C) I-II-III-IV
D) I-III-II-IV
E) III-II-I-IV

59. Kıldan köprü yaratmışsın
Gelsin kullar geçsin deyü
Hele biz şöyle duralım
Yiğit isen sen geç ey Tanrı
Yukarıdaki dörtlük -haşa- Allah ile şakalaşır, konuşur gibi söylenmiş bir tekke edebiyatı nazım şeklidir.
Bu nazım şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi B) Nutuk C) Şathiye D) Nefes E) Devriye

Yunus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakk'ı seven kullar ile
Çağırayım Mevla'm seni

60. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi B) Şathiye C) Ağıt D) Nefes E) Devriye

61. Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği
şiirlere “…………….. ” denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun
özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline “…………. ” denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) ilahi-varsağı
B) varsağı-nutuk
C) nutuk-varsağı
D) nutuk-ilahi
E) nutuk-nefes

I. Uyak örgüsü
II. Konuları
III. Hece ölçüsü
IV. Dörtlük sayısı
V. Anonim olması
62. Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz?
A) V B) IV C) III D) II E) I

63. I. Koşma
II. Türkü
III. Şarkı
IV. Tuyuğ
V. Nefes
Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
A) III ve IV B) II ve IV C) II ve III
D) III ve V E) IV ve V

64. Aşağıdakilerin hangisinde Âşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A) Semai, koşma, destan, varsağı
B) Koşma, ağıt, mani, semai
C) Mani, destan, ilahi, ağıt
D) Ağıt, semai, türkü, nefes
E) Türkü, varsağı, semai, ilahi

65. (I) Mani ortak Halk edebiyatının en yaygın ve en küçük nazım biçimidir. (II) Dizeler yedi hecelidir. (III) Genelde birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı, üçüncü dizesi serbesttir. (IV) ilk iki dizeyle son iki dize arasında anlamsal bir bağıntı yoktur. (V) Tüm maniler dört dizeden oluşur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "mani" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A)l. B)ll. C) III. D) IV. E) V.

66. Divan şiirinde belli bir uyak düzeniyle yazılan, dizeleri arasında ölçü birliği bulunan, herhangi bir düşünce ve duyguyu en az iki, en çok on iki beyit içinde anlatan nazım biçimidir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Müstezat B) Kıta C) Gazel D) Şarkı E) Mesnevi

67. En eski örneklerine 16. yüzyılda rastlanan bu tür, Halk edebiyatında bireysel ve toplumsal bir sevinci veya üzüntüyü, ezgili biçimde anlatmak için hece ölçüsüyle oluşturulur. Bu nazım biçimi, daima bir ezgiyle söylenir. En belirgin özelliği ise anonim oluşudur. Bununla birlikte âşıkların bu nazım biçimiyle şiirler söyledikleri de olmuştur.
Bu parçada, aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden söz edilmektedir?
A) Koşma B) Mani C) Varsağı D) Türkü E) Semai

I. Divan şiirinde en çok kullanılan nazım biçimlerindendir.
II. Konusu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.
III. Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairlerin bu nazım biçimiyle ortaya koydukları eserler ünlüdür.
68. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine uygundur?
A) Kaside B) Rubai C) Mesnevi D) Şarkı E) Gazel

69. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimi ya da türlerinden değildir?
A) Tuyug B) Semai C) Mani D) Koçaklama E) ilahi
70. Bilmem kime, bilmem neye uyduk gittik
Gâhi meye, gâhi ney'e uyduk gittik.
Erbab-ı zeka riva-ı mezhep bildi bizi
Bizler dil-i divaneye uyduk gittik.
Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Mani B) ilahi C) Rubai D) Türkü E) Semai

71. Divan şiirinde dört, beş, altı ve daha çok dizeli bentlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan nazım biçimlerinin genel adına denir.
Bu cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Musammat B) Kıta C) Manzume
D) Mesnevi E) Müstezat

72. Aşağıdakilerin hangisinde Tekke (tasavvuf) edebiyatına ait ürünler bir arada verilmiştir? *
A) Semai, ilahi, devriye B) Koşma, semai, varsağı
C) ilahi, nefes, şathiye D) Ağıt, mani,destan
E) Tuyuğ, rubai, ilahi

73. Halk edebiyatında tabiat, kadın, at.. gibi beğenilen bir varlığı övme amacıyla söylenen lirik şiirlere "güzelleme" denilmiştir Aşağıdakilerden hangisi "güzellemenin, konu bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı olabilir?
A) Mersiye B) Kıta C) Rubai D) Methiye E) Tuyug

74. Havada bulut yok, bu ne dumandır
Mahlede ölen yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri ne de yamandır
Adı Yemen 'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai B) Türkü C) ilahi D) Rubai E) Şarkı

75. (I) Halk şiirinin en yaygın nazım biçimi koşmadır. (II) Koşmaların çoğu 11 'li ölçüyle söylenir. (III) Koşma, Divan edebiyatının "gazel'i gibi lirik konuları işler. (IV) Genellikle 3-6 dörtlükten meydana gelir. (V) En ünlü şairi Yunus Emre'dir.
Cümlelerin hangisinde "koşma"ya ilişkin bir bilgi yanlışı vardır?
A) l. B)ll. C. III. D) IV. E)V.

76. I. Şarkı II. Mesnevi III. Tuyug IV. Gazel
Bu nazım biçimlerinden hangilerinin Halk edebiyatı etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir?
A) I. ve III. B) II. ve III. C) I. ve IV. D) II. ve IV. E) III. ve IV.

77. Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. Beyitler halinde yazılır. Genellikle aşk ve kahramanlık konularını işler. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Divan edebiyatında bir bakıma bugünkü roman ve öykü türünün yerini tutmuştur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?
A) Murabba B) Mesnevi C) Terkib-i bent
D) Kaside E) Rubai

78. İlahi Varsağı Koşma Tuyug Semai Şathiye
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Âşık edebiyatına aittir?
A) 1 B)2 C)3 D) 4 E) 5
B)
79. Aşağıdakilerin hangisinde konularına göre adlandırılan nazım türleri bir arada verilmiştir?
A) Mani, gazel, kıta
B) Müstezat, türkü, mani
C) Gazel, rubai, kaside
D) Semai, koşma, destan
E) Güzelleme, ilahi, koçaklama

80. Cana can vermeyenin ne canı var
Can verenin adiyle sanı var
Er kişinin metaı erlik olur
Cevherinin lâl ile mercanı var
Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuyug B) Mani C) Mesnevi D) Türkü E) Semai

81. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi beyitler halinde oluşturulmaz?
A) Mesnevi B) Gazel C) Müstezat D) Kaside E) Şarkı

82. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinde aruz ölçüsü kullanılmamıştır?
A) Mesnevi B) Rubai C) Kıta D) Mani E) Tuyug

83. Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin ilk (matla) beyti olabilir?
A) Uyku gözüne girmedi çalıştı can ile
Çekti efendisi yoluna bunca zahmeti
B) Bu şehr-i Stanbul ki bi-misl ü bahâdır
Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır
C) Gayret kemerlerini kuşandı kılıç gibi
Aldı hisarı verdi Hüda feth ü nusreti
D) Minnet Hûdâ’ya devlet ü dünya fena bulur
Baki kalır sahife-yi âlemde adımız
E) Bir câm sın Allah için bir kâse de ol mâh için
Tâ medh-i şâhenşâh için alam ele levh ü kalem

84. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A)Tegazzül B) Fahriye C) Girizgah D) Nesib – teşbib E) Müstezat

85. Aşağıdakilerden hangisi "kavuştak"lı bir nazım biçimidir?
A)Gazel B) Türkü C) Mesnevi D) Rubai E) Mani

86. Yürü bre yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekin misali
Seni eken biçer bir gün
Bu dörtlük konusu ve söyleyiş özelliği bakımından, aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Semai B) Destan C) Varsağı D) Koşma E) Mani

87. Aşağıdakilerden hangisi bir mesneviden alınmış olabilir?
A) Boynu burulu, ayağı bağlı
Şehlâ gözü nemli, canı dağlı
B) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar
C) Lebine benzediğiyçün mey-i nâb
El üstünde tutarlar hürmeti var
D) Haberi olsa anın yoluna can verdiğime
Bana rahm eyleyüben eyleye idi nazarı
E) Gülmek ol gonceye münasibdir
Ağlamak bu dil-i hazine gerek

88. Bahçede iğde midir
Dalları yerde midir
Her gördüğün seversin
Sendeki mide midir
Bu parça, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Rubai B) Tuyug C) Mani Şarkı E) Türkü

89. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı genel özelliklerinden biri değildir?
A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Dili oldukça ağır ve anlaşılmazdır.
C) Anlatımı süslü ve sanatlıdır.
D) Konuları genellikle yaşamdan alınan somut konulardır.
E) Nazım birimi beyittir.

90. Aşağıdaki dizilerin hangisinde Divan şiiri nazım türleri bir arada verilmiştir ?
A) methiye, gazel, kaside, naat
B) rubai, tuyug, tevhit, mersiye
C) ilahi, şathiye, şarkı, mesnevi
D) mersiye, naat, hicviye, münacaat
E) mesnevi, müstezat, rubai, naat

91. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?
A) Yabancı sözcük ve tamlamaları çok kullanmaları
B) Konuların anlatımında ortak söyleyişlerden yararlanmaları
C) Şiirde "göz için kafiye" anlayışına bağlı kalmaları
D) Arap ve Fars edebiyatından etkilenmiş olmaları
E) Din ve tasavvuf konusuna hiç yer vermemeleri

92. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı düz yazısının özelliklerinden biri değildir?
A) Kimi eserlerde yalın, kimilerinde ise çok ağır bir dil kullanılmıştır.
B) Birçok eserde süslü ve sanatlı bir söyleyiş benimsenmiştir.
C) Eserlerde kısa cümleli anlatım yeğlenmiş; edatlara, bağlaçlara pek yer verilmemiştir.
D) Tezkire, siyer, tarih, velayetnâme gibi türlerde eserler yazılmıştır.
E) Konudan çok konunun anlatılışı önemsenmiştir.

93. 13.-14. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan sanatçı kuvvetli bir tasavvuf kültürüyle yetişti. Anadolu Türkleri arasında tasavvufu yaymak, halka dervişlik yol ve törelerini öğretmek amacıyla Garip-nâme adlı Türkçe bir mesnevi yazdı. Sanatçı;
"Türk diline kimse bakmaz idi
Türklere her gönül akmaz idi
Türk dahi bilmez idi bu dilleri
İnce yolu, ol ulu menzilleri" diyerek çağının aydınlarını eleştirdi.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A) Yunus Emre'den B) Pir Sultan Abdal'dan
C) Kaygusuz Abdal'dan D) Âşık Paşa'dan
E) Ahmet Yesevi'den

94. Aşağıdakilerin hangisinde, verilen sanatçıların tümü Divan edebiyatının temsilcisidir?
A) Nabi, Ahmet Paşa, Hoca Dehhani B) Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Baki
C) Nedim, Yunus Emre, Nefi
D) Nesimi, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal
E) Seyrani, Necati, Dadaloğlu

95. I. Şirin dil, yeşil ördek, elâ gözlüm
II. Serv-i revan, serv-i hıraman, bâd-ı sabâ, zülf-i perişan
Yukarıdaki dizilerin ilkinde Halk, ikincisinde Divan şairlerinin, şiirlerinde: ortaklaşa kullandıkları sözler verilmiştir.
Bu sözler, aşağıdaki terimlerden hangisiyle adlandırılabilir?
A) seci B) imale C) mazmun D) manzum E)manzume

96. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin "mesnevisi yoktur?
A) Ali Şir Nevai B) Süleyman Çelebi C-Yunus Emre
D) Şeyh Galip E) Bâki

97. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliği değildir?
A) Gündelik yaşam ya da toplum sorunlarından uzak kalma
B) Yabancı sözcük ve dil kurallarıyla yüklü olma
C) Genellikle din ve kahramanlık temalarını işleme
D) Konudan çok söyleyişi önemseme
E) Anlatımda ortak söz ve benzetmelerden yararlanma

98. Çağatay edebiyatının en büyük şairidir. Şairliği, sanatı, kişiliği, bilgisi ve eserleriyle büyük ün kazanmıştır. Fars dilinin edebi dil olarak kullanıldığı bir çevrede Türkçenin zenginliğini göstermek için Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran bir eser yazmıştır.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A) Ali Şir Nevai B) Ahmet Yesevi C) Süleyman Çelebi
D) Kadı Burhanettin E) Seyyit Nesimi

99. Asıl adı Yusuf Sinaneddin olan sanatçı İran'da tıp öğrenimi görmüş, Osmanlı sultanları I. Mehmet ile II. Murad'ın doktorluğunu yapmıştır. Divan'ında topladığı şiirlerinde -özellikle gazellerinde- sevgili, onun vefasızlığı, bahar sevinci, şarap... gibi temaları yalın ve kolay bir söyleyişle işlemiştir. Mesnevi yazmayı bir şehir kurmaya benzeten sanatçı, Divan edebiyatının yergi alanındaki en ünlü mesnevilerinden birinin sahibidir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyhi B) Fuzuli C) Baki
D) Nefi E) Şeyh Galip

100. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin bir özelliği değildir?
A) Nazım birimi olarak "beyit" kullanılması
B) Şathiye, semai, ilahi gibi nazım türlerinde ürünler verilmesi
C) Arap ve Fars edebiyatı nazım şekillerinin kullanılması
D) Yaşamdan kopuk, soyut konulara çokça yer verilmesi
E) Söz sanatlarına geniş yer verilmesi

101. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin din-tasavvuf konulu şiirleri yoktur?
A) Pir Sultan Abdal B) Fuzuli C) Kaygusuz Abdal
D) Nesimi E) Nefi

102. Aşağıdaki yargılardan hangisi Divan şairi Nedim için yanlıştır?
A) İstanbul Türkçesini ve halk deyişlerini başarıyla kullanmıştır.
B) "Ferhat ile Şirin" adlı mesnevisi en önemli eserlerinden biridir.
C) "Şarkı" biçimindeki şiirleriyle ve gazelleriyle ün kazanmıştır.
D) Halk şairleri tarzında hece ölçüsüyle bir türkü yazmış, heceyi denemiştir.
E) Tasavvufla hiç ilgilenmemiş, din dışı konuları işlemiştir.

103. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, klasik Türk edebiyatında Sebk-i Hindi akımının temsilcilerinden biridir ?
A) Naili B) Şeyhi C) Baki D) Fuzuli E) Nedim

104. "Divan şiirinin ilk büyük ustasıdır. İran etkisindeki din dışı, şiiri ilk kez o verir. Benzetme örgüsü, düşsel gücüyle şiiri, sanatsal güzelliği amaçlar. Oysa, o dönem şiirinde öğreticilik ön plandadır. Kendine özgü bir şiir dili yaratır. Bilinen bir kasidesi, dokuz gazeli yayımlanmıştır."
Yukarıda sözü edilen Divan sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyhi B) Şeyyad Hazma C) Dehhani
D) Nesimi E) Ahmet Fakih

105. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Fuzuli - Şikayetname
B) Nabi - Hayriyye
C) Nefi - Siham - ı Kaza
D) Baki - Hüsn - i Aşk
E) Alişir Nevai – Hamse

106. Divan şairlerini ilgilendiren aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Şeyh Galip, yoğun hayalleri, canlı betimlemeleri, karmaşık diliyle Divan şiirini son çizgisine ulaştırır.
B) Nedim'in tasavvufun etkisinde yazdığı şiirler, dinsel yönlendirmeye yöneliktir.
C) Baki kullandığı mecaz ve mazmunlarla gelişmiş bir zevki, ince bir beğeniyi simgeler.
D) Nabi 'hakimane' denilen felsefe ve düşünceye dayalı öğretici şiir çığırını açar.
E) Övgü ve yergide uçlarda olan Nefi, özellikle kaside alanında başarılıdır.

107. "Belli uğraşlar veren kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı eserler; konularına göre çeşitlenirler. Şair, evliya yaşamlarını anlatanlar gibi. Türk edebiyatında bu türün ilki Ali Şîr Nevai'nin Mecalisü'n Nefais'idir."
Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezkire B) Münşeat C) Tarih
D) Seferatname E) Divan

108. Aşağıdakilerden hangisi 'kaside'nin bir özelliği değildir?
A) Beyit birimiyle yazılır; uyaklanışı gazeldeki gibidir.
B) Beyit sayısı 33 - 99 arası olup, aruzun her kalıbıyla yazılır.
C) Kasidelerin övgü bölümlerine 'tegazzül' denir.
D) Allah'a yakaranlara 'münacaat', Allah'ın birliğini anlatanlara 'tevhit' denir.
E) Çoğu övgü amacıyla yazılır; özel bir plana uyarlar.

109. "XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri 'Vesiletü'n Necat'tir. Mesnevi biçiminde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Allah'a yakarış (münacaat), peygamberimizin doğumu (viladet), peygamber oluşu (risalet), göğe yükselişi (miraç), vefatı (rıhlet) ve dua bölümlerinden oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır."
Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli - Şikayetname B) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk
C) Nabi - Hayriye D) Süleyman Çelebi - Mevlid
E) Nefi - Siham - ı Kaza

110. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatını etkileyen kaynaklardan biri değildir?
A) Kuran B) Hadisler C)Türk destanları
D) Ayetler E) Şehname motifleri

111. "XV. yüzyılın büyük şairlerindendir. Yaşamı üzerine çok şey bilinmez. Bir şiiriyle Fatih'in dikkatini çekince, divan katipliğine alınır. İstanbul'a yerleşir. Kendine özgü imgeleri; yalın, atasözleri, halk söyleyişiyle zenginleştirilmiş dili, incelikli deyiş ve özgün anlatımıyla belirginleşir. Şiiri yalın ve doğaldır. Mazmunları günlük yaşama inmiş, canlıdır. Elimizde yalnızca Divanı bulunmaktadır."
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati B) Nabi C) Nefi
D) Şeyh Galip E) Süleyman Çelebi

112. Aşağıdakilerden hangisi Divan sürecine özgü eserlerden biridir?
A) Cezmi B) Divanü Lügat'it Türk C) Dede Korkut
D) Köroğlu Destanı - E) Şikayetname

113. Bilimsel anlayış, yansızlıkla yazılanları oldukça azdır. Çoğunlukla 'süslü nesim yazılırlar. Vakanüvisler olayları olduğu gibi değil, olmasını istedikleri .gibi verirler. Bilimsel olmamalarına karşın gerçeği oldukları gibi yansıtmaya çalışanları da vardır."
Yukarıda sözü edilen Divan edebiyatı nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
İA) Tezkire B) Münşeat C) Sefaretname D) Divan E)Tarih

114. Aşağıdakilerden hangisi 'Divan şairleri'nin pek önemsemedikleri konulardan biridir?
A) Aşk, ayrılık acısı B) Sevgilinin vefasızlığı
C) Yönetenlerin baskısı D) Dünyanın geçiciliği
E) Ölüm endişesi

115. "Şiire egemendir; ölçü ve uyağı gerektiği gibi kullanır. Yeni tamlama ve deyimlerden oluşmuş zengin sözlüğü renkli, süslü, abartılı anlatımıyla kendine özgü bir yol oluşturmuştur. Övgüde, yergide sınır tanımaz. Türkçe, Farsça divanlarından başka yergilerinin toplandığı 'Siham-ı Kaza' adlı bir eseri vardır."
Yukarıda sözü edilen Divan şairi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli B) Nefi C)Nabi D)Necati E)Baki

116. "Elçi, elçilik görevlerinin gördükleri, izlenimlerini, bulundukları ülkeyle ilgili görüşlerini yazdıkları eserlerdir. Bu tür eserlere XVIII. yüzyıldan sonra rastlanılır. Bunlardan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi'nin, Ahmet Rasim'in, Mustafa Sami'nin verdikleri oldukça önemlidir."
Yukarıda sözü edilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münşeat B) Tezkire C) Sefaretname
D) Tarih E) Seyahatname

117. 'Baki' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 'Sümbül' kasidesiyle ünlendiği
B) Kadılık, kazaskerlik yaptığı
C) Çağının görkemini şiiriyle yansıttığı
D) Dilinin yalın, şiirinin süssüz olduğu
E) Kullandığı mazmun, mecazlarla Divanın doruk noktası sayıldığı

118. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Murabba, aşk ve felsefeye özgü konuların işlendiği dört dizeli bir divan şiiri türüdür.
B) Muhammes, beş dizeli bentlerle kurulan, ilk bendin dizelerinin kendi aralarında uyaklı olduğu bir şiir türüdür.
C) Başkasının gazelinin beyitlerinin başına üç dize eklenirse muhammes 'tahmis' olur.
D) Başkasının gazelinin beyit aralarına üçer dize yerleştirilirse muhammes 'taştir' olur.
E) Tuyug, beyit birimiyle yazılmış, ezgili çok sevilen bir divan edebiyatı nazım biçimidir.

119. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına has bir terim değildir?
A) Mazmun B) Mecaz C) Seci D) Teşbih E) Ayak

120. Divan edebiyatı konusunda verilmiş, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Türklerin, İslamiyet'i benimsedikten sonra Arapça ve Farsça'nın etkisiyle oluşturdukları, belli biçim ve özü olan, belli ilkelere bağlı edebiyattır.
B) Uyağın koşullara bağlanması, Divan şairlerinin yaratıcılığını arttırmıştır.
C) Nazım birimi beyittir. Şair, ne söyleyecekse iki dizeden oluşmuş 'beyit'te söylemek zorundadır.
D) Nedim ve kimi şairlerin birer şiiri dışında ölçü 'aruz' ölçüsüdür.
E) Şiir biçimleri, kuralları sıkı kurallara bağlıdır.

121. Divan edebiyatı İslamiyet'in kabulünden sonra başlayan bir "tabakalaşma"nın ürünüdür. Sanat anlayışı da bu ayrışmanın en üst kademelerinin anlayışını yansıtır. İslamiyet'in kabulüyle beliren "ümmetçilik" anlayışı, teokratik devletin ortaya çıkışıyla başladığından bu devlet yapısıyla paralel olarak gelişir ve sona erer. Türk kültürüne değil, İslam kültürüne dayandığından, beğeni düzeyi, konular, dil ve biçim bakımından İslâm kültürünün yarattığı anlayıştan beslenir.
Bu parçadan yola çıkılarak Divan edebiyatıyla ilgili, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Edebiyat anlayışının temelini İslam kültürü oluşturur.
B) Türk kültür ve geleneğinden kopuk bir edebiyattır.
C) Yansıtılan anlayış bakımından yüksek zümre edebiyatıdır.
D) İçeriğin önemsenmediği, kalıpların ön planda tutulduğu bir edebiyattır.
E) İmparatorluk sisteminin gelişimine bağlı olarak gelişir.

122. Divan edebiyatı şiiriyle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?
A) Duygu, düşünce ve hayaller, mazmun adı verilen kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır.
B) Şiirlerin içeriğini toplumsal konular değil; soyut, gerçek dışı konular oluşturmuştur.
C) İçeriğe önem verilmemiş, biçim ve söyleyiş güzelliği ön planda tutulmuştur.
D) Anlam beyitle sınırlanmamış, şiirin bütününe sindirilerek bütün güzelliği önemsenmiştir.
E) Konular gazel, kaside, mesnevi gibi belli nazım biçimleri kullanılarak işlenmiştir.

123. Nabi, Divan edebiyatının en büyük didaktik şairi olduğu kadar, en güçlü toplumcu şairidir de. Şiirlerinde atasözlerinden, hikmetlerden geniş ölçüde yararlanır. Toplumsal çöküntüleri sefaletle sefahat, kargaşalıklarla düzensizlikler arasında şaşkına dönen zamanın halkı, onun şiirinde az çok aradığını bulmuş gibidir. Şiirleri yüzyıllar boyu dilden dile dolaşmış, çağında "şeyh-üş şuarâ” olarak tanınmıştır. O bir duygu adamı değil, fikir adamıdır.
Bu parçaya göre, Nabi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tüm şiirlerini halk geleneğinden beslenerek yazmıştır.
B) Şiirleriyle geleceğe kalabilmiş şairlerdendir.
C) Toplumun anlayışını yapıtlarına yansıtmıştır.
D) Döneminde başarıları takdir edilmiştir.
E) Şiirlerini bilgilendirme, hikmet verme" amacıyla yazmıştır.

124. Nabi ve Nefi’yle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Şairlik tutumları farklı olsa da her ikisi de dönemin ünlü şairleridir.
B) Nabi'nin en güzel şiirleri gazelleri, Nefi'nin ise kasideleridir.
C) Nefi anlaşılır bir dil kullanırken Nabi süslü anlatımıyla ustalaşmayı yeğlemiştir.
D) Her ikisi de Divan şiirinin 17. yüzyıl temsilcisidir.
E) Nabi daha çok didaktik şiirleriyle Nefi ise hicviyeleriyle tanınır.

125. "Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan" dizesinden de anlaşılabileceği gibi aşk, zevk ve neşe şairidir. Tam bir Lâle Devri şairi olduğu, şiirlerinde açıkça görülür. Tasavvufla, hikmetle hiç ilgilenmez; iyimser ve her zaman neşe doludur. Divan şiirimize yeni bir söyleyiş, gerçekçi bir içtenlik kazandırmıştır. En güçlü ustalığını gazel ve şarkılarında gösterir. Divan şiirinin mazmunlarının dışında kendine özgü bir üslup "yeni bir dil" yaratır. Onu ölümsüz kılan, Türkçe şiirlerinin toplandığı küçük Divan'ıdır.
Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefi B) Nedim C) Baki D) Fuzuli E) Nabi

126. Divan edebiyatının en büyük gezi yazarı 17. Yüzyılda yaşamıştır. Açık, gerçekçi, sürükleyici anlatımıyla Türk nesrinin bugününün hazırlayıcısı olmuştur. Çağdaşları gibi süslü nesre, söz cambazlıklarına önem vermemiştir. Yolculuk notlarını topladığı eseri……….dir.
Folklor, coğrafya, tarih, toplumbilimi bakımından önemli bir kaynaktır Bu eserde 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm şehirlerini, kasabalarını, çeşitli ülkeleri son derece çekici bir dille anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Evliya Çelebi - Seyahatname
B) Kâtip Çelebi - Cihannüma
C) Naima - Naima Tarihi
d) Koçi Bey - Koçi Bey Risalesi
E) Nefi - Tuhfetu'l – Uşşak

127. Memleketi Erzurum'un sert tabiat şartları adeta onun karakterine sinmiş ve hicviyeleri ile ün salmıştır. Zamanın veziri Bayram Paşa'yı hatta IV. Murat'ı hicvetmesi hayatına mal olmuştur. Kasideleri ile ünlüdür. Ancak övdüğü kişileri olduğu gibi değil; olması gerektiği gibi anlatmıştır. Divan şiirinin genel anlayışının dışında sosyal hayatı da şiire sokmuştur. Hicivlerinin toplandığı Siham-ı Kaza en ünlü yapıtıdır.
Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefi B) Bağdatlı Ruhi C) Baki D) Fuzuli E) Nedim

128. 18. yüzyıl şairlerinin çoğu yazmaya başlamıştır. Bu nazım biçimini kullananlar arasında akla ilk gelen isim, Nedim'dir. Günlük hayatın zevkinin işlendiği bir biçim olduğundan 18. yüzyılda halkın eğlence zevkinin şiire taşınmasıyla birçok şairin divanında yer almıştır.
Sözü edilen Divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuyuğ B) Kaside C) Rubai D) Gazel E) Şarkı

129. Divan şiirinin son dehası, Nedim'den sonraki şairlerin en büyüğü sayılabilir. Klasik şiirimizin geleneklerine bağlı kalmakla beraber, belli mazmunlar yaratmış, yeni imajlarla Divan şiirinin daralan ufkunu genişletmiştir. Düşüncelerle, tasvirlerle dolu, yoğun bir hayal gücü vardır. Tasavvufi aşka varmanın güçlüklerini alegorilerle anlattığı mesnevisiyle devrinde de ünlenmiş, büyük şair olarak tanınmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair ve yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyhi - Harnâme
B) Nef'i - Siham-ı Kazâ
C) Nabi - Hayriye
D) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk
E) Baki - Kanuni Mersiyesi

130. Dünyadan ahrete gidip gelmemek
Olmazsa iktizâ eder ölmemek
Balık baştan kokar bunu bilmemek
Seyrâni gafilin ahmaklığından
19.yüzyıl Aşık edebiyatına ait bu dörtlüğün türünün, Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taşlama B)Satirik şiir C) Hicviye D) Mersiye E) Methiye

131. 19. yüzyılın ünlü saz şairlerindendir. Gâvur Dağları'nda yaşamış, Çukurova'yı, Toroslar'ı, Orta Anadolu'yu dolaşmıştır. Türkmen aşiretlerinin göçebelikten kurtarılıp köylere yerleştirilmesine karşı direnenleri tutan şair, bunun gibi sosyal olayları dile getirir. Yiğitçe seslenişiyle söylediği semai, varsağı, koşma ve destanlarının yanında asıl kişiliğini türkülerinde gösterir.
Bu parçada kimi özellikleri verilen saz şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karacaoğlan B) Dadaloğlu C) Köroğlu
D) Âşık Ömer E) Seyrani

132. Mahkemede meclisi icad olduğu
Çeşme-i rüşvetin akmaklığından
Kaza belâ ile âlem dolduğu
Kazların kadıya uçmaklığından
19. yüzyıl şairi Seyrani'den alınmış bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Divan şiiri örneğidir.
B) Nazım türü, taşlamadır.
C) Şairin olumsuz görüşlerini içermektedir.
D) Şair; din ve devlet adamlarını eleştirmektedir.
E) Aşık edebiyatı ürünüdür.

133. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı genel özelliklerinden biri değildir?
A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Dili oldukça ağır ve anlaşılmazdır.
C) Anlatımı süslü ve sanatlıdır.
D) Konuları genellikle yaşamdan alınan somut konulardır.
E) Nazım birimi beyittir.


134. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Divan nesrinde cümleler uzun, dil ağırdır.
B) Divan şiirinde redife yer verilmez, genellikle yarım uyak kullanılır.
C) Divan şiirinde kalıplaşmış ifadelerden "mazmunlardan" yararlanılır.
d) Divan edebiyatında düz yazıya "inşa" denir.
E) Divan nesrinde "seci" denen düz yazı uyağı kullanılmıştır.

135. Genellikle sevgi, güzellik, aşk konularında yazılır.
İlk beytine matla, son beytine makta denir.
Uyaklanışı aa / ba / ca ... şeklindedir.
En az 5, en çok 15 beyitten oluşur.
Tanıtılan divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi D) Kıt'a E) Müstezat

136. Din ve devlet büyüklerini öven şiirlerdir.
En önemli temsilcisi 17. yy.da Nefî 'dir.
En az 33, en çok 99 beyitten oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi B) Müstezat C) Gazel D) Kaside E) Kıt'a

137. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?
A) Gazel B) Kaside C) Kıt'a D) Şarkı E) Türkü

138. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı şairlerinden biri değildir?
A) Ali Şir Nevai B) Aşık Paşa C) Ahmedi
D) Sinan Paşa E) Süleyman Çelebi

139. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım biçimlerinden biridir?
A) Koşma B) Şathiye C) Devriye D) Mesnevi E) Semai

140.
*13. yy.da yaşamıştır.
*Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir.
*Şiirlerini temiz bir Türkçeyle ve sanatlı bir üslupla yazmıştır.
Yukarıda sözü edilen divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoca Dehhani
B) Ahmedi
C) Âşık Paşa
D) Mevlâna
E) Ali Şir Nevayi

141. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beyti olabilir?
A) Zülfün ki izârında ider cilveler ey dost
Tâvûs-ı cinândur ki açar bâl u per ey dost
B) Bakî çemende hayli perişan imiş varak
C) Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan
C) Gel varma otağına rakibin ki bilürsin
İt olduğu yire melek itmez güzer ey dost
D) Sineden derd ile bir âh edeyin kim dönsin
Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile
E) Sahn-ı çemende durma salınsın sabâ ile
Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan

142. 16. yy.da yaşamış divan edebiyatı büyük şairlerindendir. Lirik şiirde öncüdür. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır. Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir.
Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baki B) Şeyhi C) Nefî D)Fuzûli E) Nedim


143. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Beş mesneviden oluşan eserlere "hamse" denir.
B) Tezkire, divan edebiyatında bilinen kişilerin yaşam öykülerinden söz eden eserlerdir.
C) Şehrengiz, bir kentin güzelliklerini anlatan eserlerdir.
d) Siyer, bilmecelerin sorulduğu yapıtlardır.
e) Peygamberlerle ilgili hikâyeleri içeren yapıtların genel adı "Kısas-ı enbiya"dır.

144. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatının 16. yy.daki temsilcileri birlikte verilmiştir?
A) Ali Şir Nevayi - Ahmedi - Sinan Paşa
B) Nefî - Baki - Fuzûli
C) Sinan Paşa - Baki - Katip Çelebi
D) Bağdatlı Ruhi - Fuzûli - Baki
E) Nedim - Şeyh Galip – Fuzûli

145. *Sadece dört dizelik bir bentle kurulan nazım biçimidir.
*Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.
*En büyük ustası Ömer Hayyam'dır.
Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi B) Şarkı C) Rubai D) Tahmis E) Murabba

146. Aşağıdakilerden hangisi bendlerle oluşturulan nazım biçimlerinden biri değildir?
A) Musammat B) Şarkı C) Tuyuğ D) Rubai E) Müstezat

147. *15. yy. Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairidir.
*Anadolu dışında Türkçe yazan ilk şairdir.
*Edebiyatımızın ilk şuara tezkiresi Mecalisü'n Nefais'i yazmıştır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Çelebi B) Sinan Paşa
C) Mercimek Ahmet D) Ali Şir Nevayi E) Şeyhi

148. 17. yy. kaside ustasıdır. Övgü ve yergi şairi olarak tanınır. Aşırı abartmalarda bulunmuştur. Hicivlerini "Siham-ı Kaza" adlı eserinde toplamıştır.
Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nâbi B) Katip Çelebi C) Nef'î D) Baki E) Fuzûli

149.
I. Divan edebiyatında nesir, sade ve süslü olmak üzere iki bölümde incelenir.
II.Divan edebiyatında nesre inşa, nesir yazana münşi denir.
III.Divan edebiyatında nesirlerin toplandığı eserlere "hamse" denir.
IV.Divan edebiyatında nesirde "seci" denilen iç uyaklar kullanılır.
Divan nesriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?
A) II. ve IV. B) II. ve III. C) I. ve III.
D)I. ve IV. E) I. ve II.

150. *18. yy.da yaşamıştır.
*Mahallileşme akımının temsilcilerindendir.
*Hep din dışı konularda yazmıştır.
*Şarkı türünü divan edebiyatına kazandırmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyh Galib B) Kâtip Çelebi C) Nedim
D) Nefî E) Evliya Çelebi

151. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Nazım birimi olarak genellikle beyit kullanılmıştır.
B) İnsanın duyguları ve yaşamın gerçekleri olduğu gibi aktarılmıştır.
C) Konudan çok konunun işleniş biçimi önemsenmiştir.
D) Şiirde bütün güzelliği değil, beyit güzelliğine önem verilmiştir.
E) Gazel, kaside, mesnevi, rubai gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

152. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının ayırt edici özelliklerinden biri değildir?
A) Türk ulusunun yazıyı bilmediği dönemlerden günümüze kadar yaşarlığını sürdürmüştür.
B) Anonim, Âşık ve Tekke olmak üzere üç kolda gelişim göstermiştir.
C) Açık, akıcı ve içten bir anlatım ile arı bir halk Türkçesi kullanılmıştır.
D) Düz yazı, şiir kadar önemsenmiş, daha çok aşıklarca benimsenmiştir.
E) Dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü şiirlere hakim olan dış öğelerdir.

153. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin ilk beyti olamaz?
A) Baki yine mey içmeye and içti demişler
Divâne midir mey dururken içsin andı
B) Seni sözünde durmaz derlerdi gerçek imiş
Ben inanmazdım inan derlerdi gerçek imiş
C) Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
Felekler yandı anımdan muradım şemi yanmaz mı
D) Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
E) Bir söz dedi ki canan keramet var içinde
Dün geceye dair bir işaret var içinde

154. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tasavvuf etkisinde şiirler yazmamıştır?
A) Şeyh Galip B) Hacı Bayram-ı Veli C) Şeyhi
D) Pir Sultan Abdal E) Yunus Emre

155. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatının bir özelliği değildir?
A) Daha çok son dönemde yazıya geçirilmişlerdir.
B) Halkın ortak duygu ve düşüncesini yansıtır.
C) Mani, türkü, ninni, masal gibi türleri vardır.
D) Şiirlerde dörtlük ve yarım uyak hakimdir.
E) Şiirlerde son dörtlükte mahlas yer alır.

156. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Güzelleme: Doğa güzelliklerini anlatmak ve sevilen varlıkları övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Karacaoğlan bu türün önemli bir temsilcisidir.
B) Taşlama: Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
C) Koçaklama: Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve kahramanlıkları anlatan şiirlerdir. Türün önemli temsilcilerinden biri de Köroğlu'dur.
D) İlahi: Peygamberi övmek ve ondan yardım beklemek için yazılır. Bu şiirlerin Halk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ahmet Yesevi'dir.
E) Şathiye: inançlardan teklifsizce, alaycı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Kaygusuz Abdal bu türün önemli bir temsilcisidir.

157. "Mesnevi" nazım biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
B) Beş mesnevi yazmış şaire "hamse sahibi" denir.
C) Türk edebiyatındaki ilk büyük mesnevi Kutadgu Bilig'dir.
D) Aşk, tasavvuf, kahramanlık, tarih gibi konularda yazılır.
E) Beyit sayısı bakımından kasideden farksızdır.

158. Civan da canına böyle kıyar mı?
Hasta başın taş yastığa koyar mı?
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı?
Al giy allı balam, şalların hani?
Bu şiir biçim ve dil özelliklerinden de anlaşıldığı üzere Halk şiiri öğelerini taşımaktadır.
Yukarıdaki Halk şiiri dörtlüğünün türce Divan şiirindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicviye B) Gazel C) Kaside D) Mersiye E) Medhiye

159. "Türk'ün bilgisiz ve zavallı gençleri, güzel sanarak, Farsça şiir söylemeye özeniyorlar. Bir insan etraflı ve iyi düşünürse, Türkçede bu denli genişlikler, incelikler, derinlikler ve zenginlikler dururken bu dilde şiir söylemenin ve sanat göstermenin daha kolay, daha beğenilir olacağını anlar. Anadilimin üzerinde düşünmeye koyuldum. Türkçenin derinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin evrenden daha yüksek bir evren göründü. Bu evrenin aydınlık alanlarında düşüncemin şahlanan atını koşturdum; sınırsız mesafelerinde hayalimin hırçın kuşunu havalandırdım.
Bu parça Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan hangi eserden alınmıştır?
A) Mizanü'l Evzan
B) Hüsn ü Aşk
C) Muhakemetü'l Lugateyn
D) Divan ü Lügati't Türk
E) Makalat

160. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan 16. -17. yüzyıllarda Güney Anadolu'da yaşayan şair, Türk Halk şiirinin en lirik şairlerinden biri olarak kabul edilir. Aşk ve tabiat duygularını ince ve renkli bir üslup ile dile getirmiştir. Aşk şiirlerinde çapkın ve uçarı bir söyleyiş görülür. Şiirlerde dünyanın faniliğinden ve ölümden söz eden şair, içinde yaşadığı toplumun bilge bir sözcüsü durumundadır. Devrindeki Halk şairlerinin çoğu, klasik kültürden etkilenmiştir. O ise halk diline ve zevkine bağlı kalmıştır.
Bu parçada sözü edilen Halk edebiyatı şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gevheri
B) Pir Sultan Abdal
C) Erzurumlu Emrah
D) Karacaoğlan
E) Aşık Ömer

161. 16. yüzyılda yaşayan halk ozanlarındandır. Koçaklama denince akla gelen ilk isimdir. Asker şairlerdendir. Osmanlı ordusuyla İran savaşlarına katılmıştır. Şiirleri bestelenmiş; yiğitlik, kahramanlık ile adı bir anılmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Seyrani
D) Dadaloğlu E) Bayburtlu Zihni

162. Arapça, Farsça ve Türkçe ile şiir ve düz yazı türünde birçok eser vermiştir. Leyla vü Mecnun mesnevisi ile Türk şairleri arasında ayrı bir yeri vardır. Ona ün kazandıran gazellerinde ayrılık, acı, aşk gibi konulara geniş yer verir. 16. yüzyılda edebiyatın ve sanatın merkezi İstanbul'dan uzakta yaşayan şair, eserlerinin nitelik ve niceliği açısından birçok Osmanlı şairini geride bırakmıştır.
Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesimi B) Fuzuli C) Baki
D) Nedim E) Nefi

163. Divan şairleri için methiye yazmak kadar mersiye yazmak da önemli bir yetenek gösterisiydi. Bu mersiyelerden en önemlisi "Kanuni Mersiyesi"dir Mersiyenin yazarı olan sanatçımız 16. yüzyılın önde gelen gazel şairidir. Osmanlının en görkemli döneminde kadılık ve kazaskerlik yapan şaire sanat çevresi tarafından da "Sultanü'ş Şuara" unvanı verilir.
Bu parçada tanıtılan Divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli B) Nesimi C) Şeyhi
D) Şeyh Galip E) Baki

164. Dünya talebiyle kimisi halkın emekte
Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte
bu dizeleriyle 16. yüzyılda gördüğü sosyal sıkıntılara ayna tutmuştur.Yazdığı ünlü Terkib-i Bend'inde birçok toplumsal yaraya dikkat çekmiştir. Sonraki yüzyılda pek çok şair onun bu şiirine içerik ve tür bakımından benzer şiirler yazmıştır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli B) Baki C) Bağdatlı Ruhi
D) Nabi E) Nedim

165. Türk edebiyatında gezi yazısı denince akla gelen ilk isimdir. Elli yıl boyunca Osmanlı devletinin hemen her tarafını dolaşmış, başından geçenleri ve gördüklerini bir hikayeci üslubuyla on ciltlik "Seyahatname" adlı eserinde toplamıştır. Bu eser dil, tarih, sosyoloji, folklor ve edebiyat yönünden zengin bir kaynak niteliğindedir.
Bu parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Naima B) Evliya Çelebi C) Mercimek Ahmet
D) Katip Çelebi E) Peçevi

166. Oğlu Ebülhayr'a seslenerek yazdığı "Hayriye" adlı mesnevide hikmetli sözlerle öğütler vermiştir. Atasözü kıymetindeki dizelerini sadece "Hayriye'ye değil; oldukça hacimli divanına da taşımıştır. 17. yüzyılda yetişen şair, bilge kişiliğiyle tanınmıştır.
Bu parçada kimi özellikleri verilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabi B) Nefi C) Aşık Paşa
D) Şeyh Galip E) Bağdatlı Ruhi

167. İyi bir öğrenim görmüş, İstanbul'a gelerek çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Kısa sürede gazel ve özellikle kasideleriyle dikkat çeken şair, padişahlar ve devletin ileri gelenlerinin ilgi ve desteğini görmüştür. Şair övgü ve övünme şiirlerinde olduğu kadar hicivlerinde de kabına sığmayan taşkın bir yaratılışa sahiptir. Şiirlerinde göz kamaştıran abartılı hayallerle dolu, mağrur bir söyleyiş görülür. Dili -özellikle kasidelerinde- ağır olmakla birlikte, Baki'de görülen ses ustalığı onda en üst seviyeye yükselmiştir. En tanınmış eseri, çoğunluğunu kasidelerin oluşturduğu Türkçe Divanı olup hiciv şiirlerini Siham-ı Kaza adlı eserinde toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen Divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nedim B) Baki C) Nabi
D) Nefi E) Şeyh Galip

168. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme “teşbib” (I) , Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme “girizgah” (II) , Şairin kendini övdüğü bölüme “mehdiye” (III) , araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye “tegazzül” (IV) , birkaç beyitten oluşan son bölüme de “dua” (V) adı verilir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) V B) IV C) III D) II E) I

169. I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.
II. Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir.
III. Uyak düzeni, aa ” bb ” cc ” dd -” şeklindedir.
IV. ilk beytine matla, son beytine makta denir.
V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?
A) III. ve V B) III. ve IV C) II ve V
D) II ve IV E) II. ve III

170. Dil-i pürhun elem-i hercin ile cuş edeli
Çeşme-i çeşmin akan suları dem gibi gelir.

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
isteyene sen ver onu
Bana seni gerek seni
Yukarıdaki şiir parçaları iki farklı yüzyılda yaşayan iki farklı şaire aittir.
I. Her ikisi de sade bir dille söylenmiştir.
II.Her ikisi de halk edebiyatına aittir.
III. ikisi de farklı ölçülerle söylenmiştir.
IV. Uyak örgüsü aynıdır.
V. Şairler birbirinden etkilenmişlerdir.
Bu şiir parçaları için yukarıda numaralanmış yargılardan hangisi söylenebilir?
A) V B) IV C) III D) II E) I

171. Sana söyler kimisi canım kimisi cananım
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir?
Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Mesneviden alınmış bir beyittir.
B) Kasidenin dua bölümünden alınmıştır.
C) Herhangi bir gaz
Attachments:
Last edit: 3 years 7 months ago by ctnv15.

Please Giriş or Create an account to join the conversation.

REKLAM

Time to create page: 0.820 seconds
Powered by Kunena Forum