Makale Dizini

Anlatmaya bağlı edebi metinler boşluk doldurma soruları ve cevapları (9. sınıf Türk edebiyatı dersi)

Olay çevresinde oluşan edebî metinler………………………..ve……………………olmak üzere ikiye ayrılır.

Anlatmaya bağlı edebi metinler şunlardır:

Dış dünyanın sanatçı tarafından yeniden yorumlanmasına…………………… denir.

Anlatmaya bağlı edebi metinlerin yapısının oluşmasında görev alan dört unsur vardır. Bunlar şunlardır: ……………… …………………… ……………………… ………………….

 

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde kişiler, ………………… ve ………………………olarak ikiye ayrılır.

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olayın akışında birinci derecede rol alan kişilere ………………….. …….. denir.

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olay örgüsünde önemli bir rol oynamayan, olay örgüsüne arada bir dahil olan kişilere ……………. denir.

Belli bir düşüncenin, topluluğun ya da zihniyetin belirgin niteliklerini üzerinde taşıyan metin kişisine ………………. denir

Kendine özgü ayırt edici özelliği olan metin kişisine ……………. denir.

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olay örgüsünün gerçekleştiği yere …………… denir.

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde üzerinde durulan duygu, düşünce ve hayale…………... denir.

Metindeki temel çatışmaların en kısa ifadesine…………..denir.

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde anlatıcı, olaylara belli bir mesafeden duran ve sadece izlenimlerini aktaran durumundaysa…………….kullanmıştır.

……………… anlatıcının bakış açısıyla oluşturulan metinlerde olay örgüsü, kişiler, yer vb. metindeki başkahramanlardan biriyle anlatılır.

Romanda her şeyi bilen anlatıcının kullanıldığı anlatım tarzına ……………… denir.

Olağanüstü varlık ya da kişilerin başlarından geçen olağanüstü olayları anlatan, yer ve zaman unsur­ları belirgin olmayan, yaşanmamış ve ilgi çekici gibi özellikleri olan anlatım türüne……………    denir.

Masallarda “Bir varmış bir yokmuş…..” diye başlayan bölüme …………….. denir.

Masalın başında , ortasında ve sonunda söylenen kalıplaşmış sözlere ……………. denir.

Masal, üç bölümden oluşur: Döşeme, asıl olay ve ………….

Destanların; doğuş, …………….. ve ……………… olmak üzere üç aşaması vardır.

Doğal destanların söyleyeni belli …………….

Oluşumlarına göre destanlar ikiye ayrılır. Bunlar:

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi’nde oluşan destanlarımız hangi aşamadan geçmemiştir?

Aşağıdaki doğal destanların hangi millete ait olduklarını yazınız:

Şehname:                           İgor:                 Şinto:                       İlyada:

Oğuz Kağan Destanı, ……………… Türklerinin destanıdır.

Uygurların destanları ……………………….. ve …………………………….dır.

Dünyanın en uzun destanı olan ……………………Destanı, ……………….Türklerine aittir.

Doğal destanların söyleyeni …………………., yapma destanların ise ……………….

Doğal destanlar ……………öncesi zamanlarda oluşmuşlar, yapma destanlar …………… …

İlahi Komedya adlı yapma destanın yazarı …………………

Kurtarılmış Kudüs adlı yapma destanın yazarı …………………

  1. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan, genellikle …………….denen sanatçılar tarafından söylenen, ………………….. karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere anlatılarak nesilden nesile taşınan, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelere ………………………denir.

Bugünkü roman ve hikâyenin divan edebiyatındaki karşılığı ………………….dir.

……………. uzun hikayelerin anlatıldığı divan edebiyatı nazım şeklidir. Her beyti kendi arasında uyaklıdır.

Türk edebiyatında ilk mesnevi, …………………..’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig’dir.

Harname adlı mesnevinin yazarı ………………’dir.

Manzum hikayelerin öyküden tek farkı …………………….biçiminde yazılmış olmasıdır.

…………………. bir mekan, bir zaman ve kişiler etrafında gelişen, olay örgüsünü şiir halinde anlatan nazım biçimidir.

Manzum hikayenin en önemli temsilcileri …………………., …………………. ‘tir.

Dünya edebiyatındaki ilk hikâye örneği Boccacio’nun yazdığı ………………………… adlı eserdir.

Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk hikaye Samipaşazade Sezai’nin yazdığı ……………………. adlı eserdir.

…………………….’ in yazdığı Letâif-i Rivâyât ve Emin Nihat’ın yazdığı Müsameretname adlı eserler ilk hikâye örneklerindendir.

Olay hikâyesinin dünya edebiyatındaki temsilcisi ………………………., Türk edebiyatındaki temsilcileri ………………….. ………..

Durum hikayesinin dünya edebiyatındaki temsilcisi ………………………., Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri ……….. …………… ..

Dünya edebiyatında ilk roman örneği Cervantes tarafından yazılan ……………………………. adlı eserdir.

Destan ve masallardakine benzer kişi, varlık ve olay örgülerine yer veren romanlara ……………………..roman denir.

 

Romanda ilkler

Eserin adı

Yazarı

İlk çeviri roman

 

Çeviren:

 

Asıl yazarı:

İlk yerli romanımız

 

 

İlk psikolojik romanımız

 

Mehmet Rauf

İlk realist romanımız

Araba Sevdası

 

 Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk romanımız

Mai ve Siyah

 

 İlk köy romanımız

 

Nabizade Nazım

İlk tarihi romanımız

 

 

Hikayede ilkler

Eserin adı

Yazarı

Dünya ed. ilk hikaye

 

 

Batılı anlamda ilk hikâyemiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile