1. Açıklayıcı anlatımın öncelikli amacı aşağıdakilerin hangisidir?

A) İzlenim kazandırmak      

B) Bilgi vermek

C) Okuru bir olay içinde yaşatmak

D) Birinin düşüncesini değiştirmek

E) Bir düşünceyi kanıtlamak

 

2. "Tepegöz" ile Homeros'un Odissea'sındaki "Kiklop" adlı canavarlar arasında benzerlik vardır. Her ikisinin de tepelerinde bir göz bulunur; ve ikisi de koyun ya da insan yiyerek beslenir. Yunan mitolojisindeki Alkestis ile Deli Dumrul'un karısı arasında, sevdiği erkek uğruna canını verebilme özelliği ortaktır. "Bamsı Beyrek" ile Kur'an'da geçen "Yusuf" kıssası arasında da ilgi kurulabilir. Oğlunun ölüm haberini alan Bamsı Beyrek'in babası, tıpkı Yusuf'un babası Yakup gibi, kör oluncaya kadar ağlar. Oğlunun kanlı gömleğini gözlerine sürünce gözleri açılır ve oğlunun yaşadığı müjdesini alır.

Bu parça için yapılan aşağıdaki belirlemelerin hangisi yanlıştır?

A) Açıklayıcı metindir.      

B) Örneklemeden yararlanılmıştır.

C) Karşılaştırma yapılmıştır.

D) Neden - sonuç ilişkisine dayalı bir metindir.

E) Nesneldir.

 

3. Açıklayıcı anlatım aşağıdaki metinlerin hangisinde kullanılmaz?

A) Coğrafya kitaplarında        B) Gezi yazılarında

C) Şarkı sözlerinde        D) Eleştiri yazılarında

                  E) Makalelerde

 

4. Açıklayıcı anlatımda aşağıdakilerin hangisi ver almaz?

A) Öğretme çabası        B) Düşsellikten yararlanma

C) Örneklemeye başvurma        D) Tanımlama

                    E) Bilgilendirme istediği

 

5. Tasavvuf, islamiyetin etkisiyle oluşmuş bir din felsefesidir. Tanrı'nın tekliğini ve evrenin oluşumunu İslam dini ve düşünüşüyle yorumlar. Tanrı'nın varlığını bilme, evren ve insanın varoluş nedenlerini anlama, insanı mükemmel bir varlık hâline getirme anlayışıdır. Yaratılışın gizlerini, “Tanrı – insan - evren" arasındaki ilişkiyi anlama isteğinden doğan bir düşünme ve davranma sistemidir.

Bu parça için yapılan aşağıdaki belirlemelerin hangisi yanlıştır?

A) Açıklayıcı anlatım örneğidir.      

B) Tanımlamadan yararlanılmıştır.

C) Nesneldir.

D) Açık ve anlaşılır bir metindir.

E) Öykülemeden yararlanılmıştır.

 

6. Aşağıdakilerin hangisi açıklayıcı anlatımın özellikleri arasında yer almaz?

A) Ders kitapları ve düşünce yazılarında görülür.

B) Nesnel bir bilgi aktarımı yapar.

C) Kesin ve açık ifadeler yer alır.

D) Duygularımıza seslenip onları harekete geçirir.

E) Düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır.

 

7. “Çocuklarımın büyüyüşüne tanıklık etmek istiyorum." diyerek siyâseti bıraktığını söyleyen bir milletvekilinin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşma, aşağıdaki anlatım türlerinin hangisine örnek olabilir?

A) Tartışmacı anlatıma        B) Açıklayıcı anlatıma

C) Lirik anlatıma        D) Emredici anlatıma

                   E) Öyküleyici anlatıma

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi açıklayıcı anlatımdan alınmış olamaz?

A) Tutma, çekme, itme gibi basit el becerilerimizin çoğunu bebeklikten başlayarak kendi çabalarımızla ya da çevremizdekilerin çabasıyla geliştiririz.

B) Gözümüz için ayrı bir eğitim almamız ya da çalışma yapmamız gerekmez çünkü bu organımız ne yapacağını doğuştan bilir.

C) Beynimizse ne yapacağını kısmen gözümüz gibi doğuştan bilir, kısmen de elimiz gibi sonradan öğrenir.

D) Renkleri gök kubbede asılı kalmış bir gökkuşağı gibisin hepimiz

için; bu kadar eşin dostun seni çok özlüyor, çocukların seni bekliyor.

E) Beynimizin kendi kendine öğrenen bir sistemi vardır, bir başka deyişle beynimiz doğuştan sahip olduğu yeteneği yine kendini geliştirmek için kullanır.

 

9. Açıklayıcı anlatımda aşağıdakilerin hangisinden daha az yararlanılır?

A) Duyulardan        B) Benzetmeden        C) Karşılaştırmadan

                   D) Kişileştirmeden        E) Tanımlamadan

 

10. Kayalar derece derece ufalanır; taş, sonra çakıl, daha küçülürse kum, gözle görülemeyecek kadar küçülürse toz olur. Her toprak çeşidinde bu kaya kırıntıları belli oranda bulunur. Her toprakta çakıl ve kum gibi iri taneli kırıntılar, tozdan 3-4 kat fazla olur. Fakat toz, toprağın özüdür.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurulmamıştır?

A) Açıklamaya       B) Tanımlamaya       C) Karşılaştırmaya

                 D) Nesnelliğe        E) Kurmacaya

 

11. Fazıl Hüsnü'yle Cahit Sıtkı gibi biçim ve konularına alışık olduğumuz, şiirleriyle gözlerimizden perdeyi düşüren, içimize varlığın esrarıyla dolduran şairlerimizden başka şiir ustaları
da artık yok.

Bu cümle için yapılan aşağıdaki değerlendirmelerin hangisi yanlıştır?

A) Özneldir.

B) Açıklayıcı anlatım örneğidir.

C) Tanık göstermeye başvurulmuştur.

D) Mecazlardan yararlanılmıştır.

E) Örnekleyici bir anlatımdır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir açıklamadır?

A) Sınav sonuçlarınız yarın sabah açıklanacak ve size e-posta yoluyla bildirilecektir.

B) Fabrikadan çıkan işçilerin, yüzlerinden perişanlık, gözlerinden uyku akıyordu.

C) Bütün hafta sonunu bana gönderdiğin o anlamsız raporu okuyarak geçirdim.

D) Geciktiğim için herkesten ayrı ayn özür diliyorum; biliyorum beni hepiniz seversiniz.

E) Önümüzdeki bu önemli toplantının gündemini elinizdeki dosyalarda görebilirsiniz.

 

13. Aşağıdaki özelliklerin hangisi emredici anlatıma ait değildir?

A) Sosyal yaşamın düzenleyicisidir.

B) Açıklayıcı ve öğreticidir.

C) Bir işi yapmaya, kurallara uymaya zorlayıcı ifadeler taşır.

D) Dili alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanır.

E) Duygu ve coşkuları harekete geçirir.

 

14. Elmanın yarısı sen yarısı ben

     Günümüz gecemiz evimiz barkımız bir
     Mutluluk bir çimendir bastığın yerde biter
     Yalnızlık gittiğin yoldan gelir

Oktay Rifat'ın "Karıma" adlı şiirinden alınan bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi örneklenemez?

A) Emredici anlatım       B) Benzetme        C) Kişileştirme    

D) Somutlaştırma           E) Tanımlama

 

15. Emredici anlatımın aşağıdakilerin hangisiyle yolu kesişmez?

A) öğretici metinlerle       B) Kurmaca metinlerle

C) Dilin alıcıyı harekete geçirme işleviyle      D) Yol tarifleriyle

                      E) Ders kitaplarının konu anlatımıyla

 

16. Topla eteklerini yerlere sürünmesin

      Rüzgâra cilvelenen tülleri görünmesin

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinden yararlanamamıştır?

A) Emredeci anlatımdan       B) Kişileştirmeden

C) Öğretme kaygısından       D) Mecazlı anlatımdan

                          E) Şiirsellikten

 

17. Herkes düşünme, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din ya da kanaat değiştirme özgürlüğünü ve tek başına ya da topluca, açıkça ya da özel biçimde ibadet, öğrenim, dinsel ödev ve törenler yoluyla, dinini ya da kanısını açığa vurmak özgürlüğünü kapsamı içine alır.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 9. Madde'si olan bu parça için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Emredicidir.       B) Özneldir.         C) Açıklayıcıdır.  

        D) Bağlayıcıdır.         E) Öğreticidir.

 

18. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi emredici anlatımla oluşturulmamıştır?

A) Hekimden sorma, çekenden sor.

B) Hayır dile komşuna, hayır gele başına.

C) Hasta ol benim için, öleyim senin için.

D) Her ağaç kökünden kurur.

E) Her taşın altına elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.

 

19.  Emredici anlatımlar      ----

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz?

A) bilimseldir.     B) bilgilendiricidir.     C) uyarıcıdır.

D) sınırlayıcıdır.     E) düzenleyicidir.

 

20.  Üzme beni yum gözlerini
       Uyutacak ninnilerim yok

       Türküler mi istersin benden
       Yanık memleket türküleri
       Ne arasın ben de o ses
       Islıkla söylenir marşlar mı istersin
       Bunlar size gelmez
       Uykusunu kaçırır çocukların

 

Rıfat İlgaz'ın "Uyusun da Büyüsün" şiirinden alınan bu dizeler için yapılan aşağıdaki belirlemelerin hangisi yanlıştır?

A) "Üzme, yum, arasın" emir kipiyle çekimlenmiş eylemlerdir.

B) Gerçeklerden söz etmemektedir.

C) Coşku ve heyecanı dile getiren bir metindir.

D) Umutsuzluk şiire hâkim duygudur.

E) Özneldir.

 

CEVAPLAR:

1-B, 2-D, 3-C, 4-B,5-E,6-D,7-B,8-D,9-A10-E,11-C,12-A,13-E,14-A,15-E,16-C,17-B,18-D,19-A,20-B

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile