SES BİLGİSİ TEST SORULARI

{flike id=1996}

{tab=SES BİLGİSİ TEST SORULARI}

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kaynaştırma ünsüzü" kullanılmamıştır?

A)  Kimseyi görmedim.

C)  Altışar yıl ceza almışlar.

D)  Size söyleyemedim.

E)   Kitabın kapağını bile açmadım.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem ünsüz benzeşmesi hem ünsüz yumuşaması örneklendirilmiştir?

A)  Siz bu kalabalığı neye bağlıyorsunuz?

B)  Bu insanları buraya toplayan ne olabilir?

C)  Bu tür eylemlerin çözüm olmadığı anlaşılmadı mı?

D)  Sorumluların bunlardan etkilendiklerini söyleyebilir misiniz?

E)   İnsanların, özgürlüğü sokakta araması doğru mu?

 

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, "ünsüz yumuşaması" için bir örnek vardır?

A)  Aç mısın kardeşim, gel olanı bölüşelim, / Ama şiirlerimle seni doyuramam ki;

B)  Ta, yıldızlara dek uzansa bile elim, / Daha ötelerine, daha ... buyuramam ki.

C)  İnsanı, insan diye sevmişim, hep severim; / Ve onu tanrılara karşı bile överim.

D)  Ben bütün bir evreni sevmişim; alın terim / Var evrende; öz, üvey diye ayıramam ki.

E)   Güzelle yüceltirim insanlığı, işim bu, / Çirkini, kabayı ve hamı kayıramam ki.

4.

Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri;

Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor:
Yukarıdaki dizelerde kaç yerde "ulama" yapılmıştır?

A)  2

B)  3

C)  4

D)  5

E)   6


5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde "ünlü türemesi" söz konusudur?

A)  Giderken bize de kısacık bir mektup bırakmış.

B)  Arabamız o daracık sokakta zorlukla ilerliyordu.

C)  Bütün gününü o küçücük odada geçirmiş.

D)  Hissettiklerini ancak kâğıda dökebiliyordu.

E)   Doğada keşfedilmemiş çok sır var.


7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uyar?

A)  horoz

B)  karpuz

C)  sera

D)  serum

E)   temiz


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekten dolayı "büyük ünlü uyumu"na uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A)  Kitaptaki resimler onu oyalıyordu.

B)  Durakta saatlerce onu bekledim.

C)  Doktor hastanın ateşini ölçtü.

D)  Onu dikkatle dinledik.

E)   Kardeşim bugün de okula gidemedi.

 

8.

Dedi ki : "Âdetimdir neyleyim
Şunlardan bir adet yiyeyim."
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımlarındaki ayrımı yaratan durum, aşağıdakilerden hangisinde söz konusu edilemez?

A)  hâlâ

B)  mekân

C)  âlâ

D)  âdem

E)   yâr


9. Aşağıdakilerin hangisinde "İle" sözcüğünün kendinden önceki sözcüğe eklenişinde bir farklılık vardır?

A)  Beyle, paşayla işimiz yok bizim.

B)  O, hep kasayla ilgilenirdi.

C)  Sevgiyle yoğrulmamıştı yüreği.

D)  Parayla adam olmaya çalışıyordu.

E)   Sürekli, elmayla armudu topluyordu.


10.  Üçüncü kişi iyelik eki alan kimi sözcüklerle zamirler ek alınca araya "-n-" sesi girer.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A)  Tatil günlerinde de çalışırdı.

B)  Saatimin kayışı yine koptu.

C)  Kapının önünde beni bekliyordu.

D)  Onun hiçbir sözüne güvenilmez.

E)   Bunu ondan gizliyordum.


11.  I. o
II. ne
III. bu
IV. su
V. şu
Yukarıdaki sözcüklerden hangileri tamlayan olduğunda diğerlerinden farklı bir kaynaştırma ünsüzü alır?

A)  I. ve III.

B)  II. ve IV.

C)  III. ve V.

D)  I. ve IV.

E)   II. ve V.


12.  Ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek gelirse, araya "n, y, s, ş" ünsüzlerinden biri girer; bunlara kaynaştırma ünsüzü denir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, kaynaştırma ünsüzü almamıştır?

A)  Huyunu suyunu bilmediğim biriydi.

B)  Kendini dev aynasında görüyordu.

C)  Beni dikkatli dinlemesi gerekirdi.

D)  Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı.

E)   Ne yapmak istediğini anlamaya başladım.


13.  Türkçede -mek'le biten eylemsilerden sonra "-i, -e" eklerinden biri gelirse "k" düşer; yerine "y" ünsüzü gelir: sevmek, sevmeyi; anlamak, anlamaya ... gibi
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?

A)  Son yapraklar da dökülmeye başladı.

B)  Oraya birlikte gitmeye karar verdik.

C)  Çocuk birden ağlamağa başladı.

D)  Dostluktan anlamayanla dost olunmaz.

E)   Gezip eğlenmeye bizim de hakkımız var.


14.  İkinci hecesi "b, m, v" ünsüzlerinden biriyle başlayan kimi iki heceli Türkçe sözcükler, küçük ünlü uyumunun "düz ünlülerden sonra düz ünlüler gelir" kuralına uymaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük vardır?

A)  Epeydir haber alamıyoruz.

B)  Kömür alacak parası yokmuş.

C)  Yüreği yanıyordu kadıncağızın.

D)  Yağmurlar da başladı.

E)   Bu devirde yaşamak zor.


15.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında, ötekilerden farklı bir ses olayı gerçekleşir?

A)  buyruk

B)  omuz

C)  akıl

D)  oğul

E)   resim


16.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında, hem ünsüz yumuşamasını hem hece düşmesini örneklendirir?

A)  kayıp

B)  amaç

C)  gönül

D)  tanık

E)   umut


17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, hem yumuşama hem benzeşme kuralına örnek olabilir?

A)  Gönderdiği mektubu hâlâ saklarım.

B)  Sen olmasan baş edemeyecektim bunlarla.

C)  Kulağını aç da iyi dinle!

D)  Konuştuklarımız aramızda kalmalı.

E)   Dolapta yiyecek kalmamıştı.


18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A)  Başarma umudunu hiç yitirmemişti.

B)  Hepinizin benim gibi düşündüğüne inanıyorum.

C)  Amacım seni kırmak değildi, inan.

D)  Geç kalmış gibi bir hali vardı.

E)   Parmağını şakağına dayamış, düşünüyordu.


19.  Süreksiz sert ünsüzlerle (ç, k, p, t) biten özel adlara ünlüyle başlayan ekler getirildiğinde bu sesler söyleyişte yumuşar; ancak bu, yazıda gösterilmez.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)  Arkadaşının tayini Bilecik'e çıkmış.

B)  Sevinc'i hemen hepimiz çok sevmiştik.

C)  Yıllardır Uşak'a gitmiyorum.

D)  Ayvalık'a gezi düzenlemişler.

E)   Serap'ın bebeği çok oburmuş.


20.  Geçmiş, anıların duruşmasıdır.
Eski pencereler önünde hüzün,
Biraz aralansa rüzgârla kapı
Dökülür en eski kokusu güzün.
Bu dizelerde "ulama"ya kaç örnek vardır?

A)  1

B)  2

C)  3

D)  4

E)   5


21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses türemesine örnek gösterilebilecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A)  Gencecik insanlar işsiz dolaşmakta.

B)  Yanağıma kocaman bir öpücük kondurdu.

C)  Azıcık işimiz kaldı, birazdan biter.

D)  Kimsecikler yoktu ortalıkta.

E)   Biricik dostu da aramamıştı.


22.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

A)  Bu, onun babadan kalma mesleğiydi.

B)  Ziyaretine gelenler, onu işinden alıkoyuyordu.

C)  Bu işten ekmek yiyenlerden biriydi.

D)  İşini sevdiği, ilk bakışta anlaşılıyordu.

E)   Gençliği bu atölyede geçmişti.


23.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde "ünlü daralması" yoktur?

A)  Bahçeyi bir gün arayla suluyor.

B)  Toplantıda herkes birbirini suçluyor.

C)  Aylardır buraya uğramıyor.

D)  Herkes, onun yolunu gözlüyor.

E)   Yanında bir arkadaşını getiriyor.


24.  Arda, televizyondaki(I) Şiir(II) Saati(III) adlı programı(IV) izlerken(V) yanında İlker de vardı.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe ses kurallarına uymaktadır?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.


25.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ünlü ya da ünsüz düşmesi yoktur?

A)  Bu, arkadaşının fikriymiş.

B)  Ben sizden zor ayrılırım.

C)  O, benim gözümde küçüldü.

D)  Göğsümü gere gere söylerim.

E)   Ozan, evin büyük oğluymuş.


26.  Kimi bileşik sözcüklerin oluşumunda yan yana gelen ünlülerden birinin düşmesine "aşınma" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A)  Kahvaltısını bitirmeden kalktı.

B)  İlkokul yıllarımı unutamıyorum.

C)  Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.

D)  Neylersin, ölüm herkesin başında!

E)   Cumartesi günü dönecekmiş.


27.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-le" eki, eklendiği sözcükte ünlü düşmesine yol açmamıştır?

A)  Gençleri o halde görünce yüreği sızladı.

B)  Arkadaşının sözlerine çok içerlemişti.

C)  Kalabalığın içinde güçlükle ilerledik.

D)  O, yine neler yumurtladı.

E)   Yine yolumuzu gözlemeye başladı.


28.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisine, ünlü ile başlayan bir ek getirilirse hece düşmesi olmaz?

A)  oyun

B)  omuz

C)  alın

D)  bağır

E)   boyun


29.  Sıyrılmak kolay değil, bunca dertten
Vaz mı geçelim eve ekmek götürmekten
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A)  İlerde sen de anlarsın çocuğum

B)  Baba diye çağrılınca bir gün

C)  Savrulacaksın oradan oraya

D)  Yanıp kavrulacak yüreğin

E)   O zaman anlayacaksın değerini ekmeğin


30.  Kavur -, ayır -, devir - gibi fiil köklerinden sözcük türetilirken bunların ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadan yazılmış bir sözcük vardır?

A)  Devrilen kamyon yolu kapatmıştı.

B)  Taze kavrulmuş kahvenin kokusuna bayılırım.

C)  Bir gün onunla da yollarımız ayrıldı.

D)  Özensiz çevirilen yapıtlar da var.

E)   Kumaşın kıvrımları lekelenmiş.


31.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uyulmadığı için, yanlış yazılmıştır?

A)  Okulun önüne kadar birlikte yürüdüler.

B)  Kendisine baktığımı görünce gülümsedi.

C)  Konuşurken sürekli terliyordu.

D)  Dünki filmi izlemeliydin.

E)   Sanki, yağmur yağacak.


32.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, küçük ünlü uyumu kuralına uymamaktadır?

A)  Köy, günlerce sular altında kaldı.

B)  Çamurdan başka bir şey görünmüyordu.

C)  Ağaçların kökü dışardaydı.

D)  Yıllardır böyle yağış olmamıştı.

E)   Askerler durmadan çalışıyordu.


33.  Yabancı kökenli kimi sözcüklerin son heceleri kalın ünlüyle biter; ama söylenişleri ince olduğundan, bunlara ünlüsü ince olan ekler getirilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A)  İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı

B)  Bu hayalde uyur Bursa her gece

C)  Emsali yok güzelliğinin dünyada

D)  Hali yamandır aşka düşenin

E)   Saadetten alıyorum ilhamımı


34.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?

A)  Resimlerinde maviyi bolca kullanıyor.

B)  Bahçeyi dikenli telle çevirmişler.

C)  Kardeşini kıskanmaya başladı.

D)  Çocuk koşarken düştü.

E)   Yemekten sonra kahve içtiler.


35.  Kimsesizler düştükçe aklıma
İnsanlığımdan utanıyorum
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?

A)  Ünlü düşmesi

B)  İyelik eki

C)  Ünlü daralması

D)  Ünsüz yumuşaması

E)   Ünsüz benzeşmesi


36.  İzmir'in doyum olmayan güzel akşamlarından birinde, Alsancak'tan, güneşin batışını seyrediyordum." cümlesinde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)  ulama

B)  ünsüz benzeşmesi

C)  daralma

D)  hece düşmesi

E)   yumuşama


37.  Küçücük bir azınlığın aklına uymak istemiyorduk.
Bu cümlede, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)  ünsüz benzeşmesi

B)  ünsüz yumuşaması

C)  ünsüz düşmesi

D)  ünlü düşmesi

E)   ünlü daralması

 

{tab=CEVAPLAR}

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kaynaştırma ünsüzü" kullanılmamıştır?

A)  Kimseyi görmedim.

B)  Babanı örnek al.

C)  Altışar yıl ceza almışlar.

D)  Size söyleyemedim.

E)   Kitabın kapağını bile açmadım.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem ünsüz benzeşmesi hem ünsüz yumuşaması örneklendirilmiştir?

A)  Siz bu kalabalığı neye bağlıyorsunuz?

B)  Bu insanları buraya toplayan ne olabilir?

C)  Bu tür eylemlerin çözüm olmadığı anlaşılmadı mı?

D)  Sorumluların bunlardan etkilendiklerini söyleyebilir misiniz?

E)   İnsanların, özgürlüğü sokakta araması doğru mu?

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, "ünsüz yumuşaması" için bir örnek vardır?

A)  Aç mısın kardeşim, gel olanı bölüşelim, / Ama şiirlerimle seni doyuramam ki;

B)  Ta, yıldızlara dek uzansa bile elim, / Daha ötelerine, daha ... buyuramam ki.

C)  İnsanı, insan diye sevmişim, hep severim; / Ve onu tanrılara karşı bile överim.

D)  Ben bütün bir evreni sevmişim; alın terim / Var evrende; öz, üvey diye ayıramam ki.

E)   Güzelle yüceltirim insanlığı, işim bu, / Çirkini, kabayı ve hamı kayıramam ki.

 

4. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri;
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor:
Yukarıdaki dizelerde kaç yerde "ulama" yapılmıştır?

A)  2

B)  3

C)  4

D)  5

E)   6

 

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde "ünlü türemesi" söz konusudur?

A)  Giderken bize de kısacık bir mektup bırakmış.

B)  Arabamız o daracık sokakta zorlukla ilerliyordu.

C)  Bütün gününü o küçücük odada geçirmiş.

D)  Hissettiklerini ancak kâğıda dökebiliyordu.

E)   Doğada keşfedilmemiş çok sır var.

 

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uyar?

A)  horoz

B)  karpuz

C)  sera

D)  serum

E)   temiz

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekten dolayı "büyük ünlü uyumu"na uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A)  Kitaptaki resimler onu oyalıyordu.

B)  Durakta saatlerce onu bekledim.

C)  Doktor hastanın ateşini ölçtü.

D)  Onu dikkatle dinledik.

E)   Kardeşim bugün de okula gidemedi.

 

8. Dedi ki : "Âdetimdir neyleyim
Şunlardan bir adet yiyeyim."
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımlarındaki ayrımı yaratan durum, aşağıdakilerden hangisinde söz konusu edilemez?

A)  hâlâ

B)  mekân

C)  âlâ

D)  âdem

E)   yâr

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde "İle" sözcüğünün kendinden önceki sözcüğe eklenişinde bir farklılık vardır?

A)  Beyle, paşayla işimiz yok bizim.

B)  O, hep kasayla ilgilenirdi.

C)  Sevgiyle yoğrulmamıştı yüreği.

D)  Parayla adam olmaya çalışıyordu.

E)   Sürekli, elmayla armudu topluyordu.

 

10. Üçüncü kişi iyelik eki alan kimi sözcüklerle zamirler ek alınca araya "-n-" sesi girer.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A)  Tatil günlerinde de çalışırdı.

B)  Saatimin kayışı yine koptu.

C)  Kapının önünde beni bekliyordu.

D)  Onun hiçbir sözüne güvenilmez.

E)   Bunu ondan gizliyordum.

 

11. I. o
II. ne
III. bu
IV. su
V. şu
Yukarıdaki sözcüklerden hangileri tamlayan olduğunda diğerlerinden farklı bir kaynaştırma ünsüzü alır?

A)  I. ve III.

B)  II. ve IV.

C)  III. ve V.

D)  I. ve IV.

E)   II. ve V.

 

12. Ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek gelirse, araya "n, y, s, ş" ünsüzlerinden biri girer; bunlara kaynaştırma ünsüzü denir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, kaynaştırma ünsüzü almamıştır?

A)  Huyunu suyunu bilmediğim biriydi.

B)  Kendini dev aynasında görüyordu.

C)  Beni dikkatli dinlemesi gerekirdi.

D)  Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı.

E)   Ne yapmak istediğini anlamaya başladım.

 

13. Türkçede -mek'le biten eylemsilerden sonra "-i, -e" eklerinden biri gelirse "k" düşer; yerine "y" ünsüzü gelir: sevmek, sevmeyi; anlamak, anlamaya ... gibi
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?

A)  Son yapraklar da dökülmeye başladı.

B)  Oraya birlikte gitmeye karar verdik.

C)  Çocuk birden ağlamağa başladı.

D)  Dostluktan anlamayanla dost olunmaz.

E)   Gezip eğlenmeye bizim de hakkımız var.

 

14. İkinci hecesi "b, m, v" ünsüzlerinden biriyle başlayan kimi iki heceli Türkçe sözcükler, küçük ünlü uyumunun "düz ünlülerden sonra düz ünlüler gelir" kuralına uymaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük vardır?

A)  Epeydir haber alamıyoruz.

B)  Kömür alacak parası yokmuş.

C)  Yüreği yanıyordu kadıncağızın.

D)  Yağmurlar da başladı.

E)   Bu devirde yaşamak zor.

 

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında, ötekilerden farklı bir ses olayı gerçekleşir?

A)  buyruk

B)  omuz

C)  akıl

D)  oğul

E)   resim

 

16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında, hem ünsüz yumuşamasını hem hece düşmesini örneklendirir?

A)  kayıp

B)  amaç

C)  gönül

D)  tanık

E)   umut

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, hem yumuşama hem benzeşme kuralına örnek olabilir?

A)  Gönderdiği mektubu hâlâ saklarım.

B)  Sen olmasan baş edemeyecektim bunlarla.

C)  Kulağını aç da iyi dinle!

D)  Konuştuklarımız aramızda kalmalı.

E)   Dolapta yiyecek kalmamıştı.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A)  Başarma umudunu hiç yitirmemişti.

B)  Hepinizin benim gibi düşündüğüne inanıyorum.

C)  Amacım seni kırmak değildi, inan.

D)  Geç kalmış gibi bir hali vardı.

E)   Parmağını şakağına dayamış, düşünüyordu.

 

19. Süreksiz sert ünsüzlerle (ç, k, p, t) biten özel adlara ünlüyle başlayan ekler getirildiğinde bu sesler söyleyişte yumuşar; ancak bu, yazıda gösterilmez.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)  Arkadaşının tayini Bilecik'e çıkmış.

B)  Sevinc'i hemen hepimiz çok sevmiştik.

C)  Yıllardır Uşak'a gitmiyorum.

D)  Ayvalık'a gezi düzenlemişler.

E)   Serap'ın bebeği çok oburmuş.

 

20. Geçmiş, anıların duruşmasıdır.
Eski pencereler önünde hüzün,
Biraz aralansa rüzgârla kapı
Dökülür en eski kokusu güzün.
Bu dizelerde "ulama"ya kaç örnek vardır?

A)  1

B)  2

C)  3

D)  4

E)   5

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses türemesine örnek gösterilebilecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A)  Gencecik insanlar işsiz dolaşmakta.

B)  Yanağıma kocaman bir öpücük kondurdu.

C)  Azıcık işimiz kaldı, birazdan biter.

D)  Kimsecikler yoktu ortalıkta.

E)   Biricik dostu da aramamıştı.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

A)  Bu, onun babadan kalma mesleğiydi.

B)  Ziyaretine gelenler, onu işinden alıkoyuyordu.

C)  Bu işten ekmek yiyenlerden biriydi.

D)  İşini sevdiği, ilk bakışta anlaşılıyordu.

E)   Gençliği bu atölyede geçmişti.

 

23. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde "ünlü daralması" yoktur?

A)  Bahçeyi bir gün arayla suluyor.

B)  Toplantıda herkes birbirini suçluyor.

C)  Aylardır buraya uğramıyor.

D)  Herkes, onun yolunu gözlüyor.

E)   Yanında bir arkadaşını getiriyor.

 

24. Arda, televizyondaki(I) Şiir(II) Saati(III) adlı programı(IV) izlerken(V) yanında İlker de vardı.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe ses kurallarına uymaktadır?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

25. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ünlü ya da ünsüz düşmesi yoktur?

A)  Bu, arkadaşının fikriymiş.

B)  Ben sizden zor ayrılırım.

C)  O, benim gözümde küçüldü.

D)  Göğsümü gere gere söylerim.

E)   Ozan, evin büyük oğluymuş.

 

26. Kimi bileşik sözcüklerin oluşumunda yan yana gelen ünlülerden birinin düşmesine "aşınma" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A)  Kahvaltısını bitirmeden kalktı.

B)  İlkokul yıllarımı unutamıyorum.

C)  Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.

D)  Neylersin, ölüm herkesin başında!

E)   Cumartesi günü dönecekmiş.

 

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-le" eki, eklendiği sözcükte ünlü düşmesine yol açmamıştır?

A)  Gençleri o halde görünce yüreği sızladı.

B)  Arkadaşının sözlerine çok içerlemişti.

C)  Kalabalığın içinde güçlükle ilerledik.

D)  O, yine neler yumurtladı.

E)   Yine yolumuzu gözlemeye başladı.

 

28. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine, ünlü ile başlayan bir ek getirilirse hece düşmesi olmaz?

A)  oyun

B)  omuz

C)  alın

D)  bağır

E)   boyun

 

29. Sıyrılmak kolay değil, bunca dertten
Vaz mı geçelim eve ekmek götürmekten
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A)  İlerde sen de anlarsın çocuğum

B)  Baba diye çağrılınca bir gün

C)  Savrulacaksın oradan oraya

D)  Yanıp kavrulacak yüreğin

E)   O zaman anlayacaksın değerini ekmeğin

 

30. Kavur -, ayır -, devir - gibi fiil köklerinden sözcük türetilirken bunların ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadan yazılmış bir sözcük vardır?

A)  Devrilen kamyon yolu kapatmıştı.

B)  Taze kavrulmuş kahvenin kokusuna bayılırım.

C)  Bir gün onunla da yollarımız ayrıldı.

D)  Özensiz çevirilen yapıtlar da var.

E)   Kumaşın kıvrımları lekelenmiş.

 

31. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uyulmadığı için, yanlış yazılmıştır?

A)  Okulun önüne kadar birlikte yürüdüler.

B)  Kendisine baktığımı görünce gülümsedi.

C)  Konuşurken sürekli terliyordu.

D)  Dünki filmi izlemeliydin.

E)   Sanki, yağmur yağacak.

 

32. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, küçük ünlü uyumu kuralına uymamaktadır?

A)  Köy, günlerce sular altında kaldı.

B)  Çamurdan başka bir şey görünmüyordu.

C)  Ağaçların kökü dışardaydı.

D)  Yıllardır böyle yağış olmamıştı.

E)   Askerler durmadan çalışıyordu.

 

33. Yabancı kökenli kimi sözcüklerin son heceleri kalın ünlüyle biter; ama söylenişleri ince olduğundan, bunlara ünlüsü ince olan ekler getirilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A)  İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı

B)  Bu hayalde uyur Bursa her gece

C)  Emsali yok güzelliğinin dünyada

D)  Hali yamandır aşka düşenin

E)   Saadetten alıyorum ilhamımı

 

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?

A)  Resimlerinde maviyi bolca kullanıyor.

B)  Bahçeyi dikenli telle çevirmişler.

C)  Kardeşini kıskanmaya başladı.

D)  Çocuk koşarken düştü.

E)   Yemekten sonra kahve içtiler.

 

35. Kimsesizler düştükçe aklıma
İnsanlığımdan utanıyorum
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?

A)  Ünlü düşmesi

B)  İyelik eki

C)  Ünlü daralması

D)  Ünsüz yumuşaması

E)   Ünsüz benzeşmesi

 

36. İzmir'in doyum olmayan güzel akşamlarından birinde, Alsancak'tan, güneşin batışını seyrediyordum." cümlesinde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)  ulama

B)  ünsüz benzeşmesi

C)  daralma

D)  hece düşmesi

E)   yumuşama

 

37. Küçücük bir azınlığın aklına uymak istemiyorduk.
Bu cümlede, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)  ünsüz benzeşmesi

B)  ünsüz yumuşaması

C)  ünsüz düşmesi

D)  ünlü düşmesi

E)   ünlü daralması