Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Kıta

  Denizlerin ortasında çok büyük birer ada gibi duran kara kütlelerine kıta denir.

Kıta Platformu

  Derin deniz platformundan sonra yüksek dağlar ile kıyı ovaları arasındaki en geniş bölümdür.

Kıta sahanhğı

  Şelf. Deniz kıyı sı ile ortalama 200 m derinlik arasında bulunan ve jeolojik olarak bitişiğindeki kara parçasının uzantısı olan sığ deniz.

Kıta Sahanlığı

  Deniz seviyesinin altında, kıyı çizgisinden -200 m derine kadar inen bölüme kıta sahanlığı (şelf) denir. Şelf kıtaların su altında kalmış bölümleri sayılır.

Kıta Yamacı

  Şelf ile derin deniz platformunu birbirine bağlayan bölümdür.

Kıtasal kabuk

  Dünyada kara yüzeyinde bulunan ve silisyum yönünden zengin olan kabuktur.

Kıvrım

  Yer kabuğunun esnek (plastik) kısımlarınnı eğilip bükülmesi sonucu ortaya çıkan şekiL.

Klimatik toprak

  Sadece iklimin etkisine bağlı olarak oluşan toprak.

Kolüvyal toprak

  Aşınma sonucu dağların eteklerinde biriken toprak.

Kom

  Sadece hayvanların otlatıldığı sahalarda kurulan geçici yerleşme tipi.

Kom

  Ekonomik faaliyetin büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olduğu aileler veya kişiler tarafından oluşturulan geçici yerleşmelerdir.

Kömür

  Bitkiler öldükten sonra bakteriler etkisiyle değişime uğrar. Eğer su altında kalarak değişime uğrarsa, C (karbon) miktarı artarak kömürleşme başlar. C miktarı % 60 ise turba, C miktarı % 70 ise linyit, C miktarı % 80 – 90 ise taş kömürü, C miktarı % 94 ise antrasit adını alır.

Konfeksiyon

  Hazır giyim eşyası.

Konum

  1) Bir yerin Dünya üzerindek iyeri. 2) Bir yerin denizlere, ticaret yollarına, başka ülkelere göre yeri.

Konveksiyonel Yağış

  Isınan havanın yükselerek soğuması ile oluşan yağışlardır.