Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Galaksi

  Yıldız kümesine galaksi denir.

Galeri Ormanları

  Savanlardaki, küçük akarsu boylarında görülen, çoğunlukla 50-100 m genişliğinde, bir akarsu ağı biçiminde uzanan ve sürekli yeşil kalabilen nemli ormanlardır. Galeri ormanları olarak adlandırılmalarının nedeni, ağaçların, akarsuyun üstünü bir galeri şeklinde kapatmasıdır.

Gayzer

  Belli aralıklarla fışkıran sıcak su kaynağı. Volkanik bölgelerde görülür.

Gayzer

  Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.

Geçime dayalı tarım

  Ürettiği ürünlerin kendi ihtiyaçlarını karşıladlğı tarım tarzı. Bu tarımda ürün pazarlaması pek olmaz, olsa bile satılan ürünlerden elde edilen gelirle ihtiyacı olan mallar alınır.

Geçit

  Dağlık yerlerde kışın da geçişe müsait vadi veya boğaz biçimindkei kesimler.

Geçit

  Dağlık yerlerin ulaşıma imkan veren bölümlerine geçit denir.

Gel - git

  Deniz sularının Ay'ın ve Güneş'in çekim etkisiyle yükselip alçalması. (Med - cezir)

Gel – Git

  Ay’ın ve Güneş’in çekim gücünün etkisiyle Dünya’daki su kütlelerinin alçalması ve yükselmesi olayıdır. Ancak Ay, Dünya’ya en yakın gök cismi olduğundan gel git olayında daha etkilidir. Bir yerdeki gel-git, gün içinde 2 kabarma 2 çekilme biçiminde 6 saatte bir gerçekleşir. Bu seviye değişmelerinde her gün bir önceki güne göre 50 dakikalık bir gecikme olur. Çünkü ay, Dünya’nın çevresindeki dönüşünü 24 saat 50 dakikada tamamlamaktadır.

Geosfer

  Dünyamızı oluşturan iç içe küreler verilen ad.

Gezegen

  Güneş'in etrafında dolaşan gök cismi. Dünyamız 9 gezegenden biridir.

Gezegen

  Güneş etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir.

Gideğen

  Bir gölün fazla suların dışarıya boşaltan akarsu. Göl ayağı.

Gnays

  Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.

Göçler

  Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. Eğer değiştirilen yer ülke içinde olursa buna iç göç denir. Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.