Yazdır
Kategori: Bulmacalar

13-14. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI BULMACA SORULARI

13-14. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI BULMACA SORULARI

 

Soldan Sağa

1. Mevlana'nın eserlerinden biri

4. Azeri ağzıyla gazel ve tuyuğlar yazan, Hurufi olduğu için Halep'te derisi yüzülerek öldürülen 14. yüzyıl Divan şairi

7. Hamzaname”leri yazıya ilk aktaran kişi, şair Ahmedi’nin kardeşi olan ...............dir

8. 14. yüzyıl şairi Hoca Mesud'un mesnevisi: Süheyl ü ............

9. 14.yüzyılda yaşayan Ahmedi'nin yazdığı bir mesnevi

13. Mevlana'nın bir eseri

15. 13.yüzyılda yaşayan Yusuf u Züleyha adlı mesnevisi bulunan şair Şeyyad.......

20. Fütüvvetnamelerin en ünlüsü, Haliloğlu......Burgazi'nin Fütüvvetname’sidir. XIV. ya da XV.yüzyılda kaleme alınmıştır.

22. Mevlana'nın eserlerinden biri

23. ahiliğin özelliklerini taşıyan, insanlara toplumda nasıl davranmaları gerektiğini açıklayan dinî- ahlâki nitelikli öğüt kitaplarıdır

24. Tasavvuf, kalbin ve nefsin iyi ve kötü hallerini bilip, kötü hallerden temizlenmeyi ve iyi hallere bezenip Allahü Telâya yakın olmayı öğreten anlayış.

25. Yunus Emre'nin mesnevi nazım şekliyle ve aruz ölçüsüyle yazdığı eserinin adı

26. Hz. Muhammed’in amcası ve süt kardeşi olan Hz. Hamza’nın kahramanlıklarının anlatıldığı epik hikayelerden oluşan eserlerin genel adıdır

27. Edebiyatımızdaki ilk siyer yazarı Erzurumlu Kadı..................

Yukarıdan Aşağıya

1. Mevlâna’nın yedi vaazının bir araya getirilmesiyle oluşturulan eseri

2. Asıl anlamı içki sunan kişidir, tasavvufta ise Allah aşkını sunan şeyh, mürşit anlamındadır.

3. Tasavvufta insan nefsinin dünya nimetlerinden arınmış hali, olgun insan

4. 13. yüzyıl Anadolusu’nda yaşayan bir halk bilgesi olup, Türk folklorunun en önemli fıkra kahramanıdır.

5. Mevlana'nın oğlu olan ve eserlerinden bir İbtidaname olan tasavvufi şair

6. Gülşehri'nin "Kuş Dili" anlamına gelen tasavvufi, didaktik, alegorik mesnevisinin adı

7. Bayramilik tarikatının kurucusu mutasavvıf şair

10. Tasavvufi şiirlerde tekke, dergah anlamında kullanılan mazmun

11. Oğuz Türklerinin düşmanları ve kendi aralarındaki mücadelelerini anlatan destansı hikayelerdir.

12. 14.yüzyılda yaşamış, hükümdarlık yapmış, tuyuğ nazım şeklini Divan ed.na getirmiş, şiirlerinde mahlas kullanmamış şair

14. Normalde bir içki adıdır, tasavvufi şiirlerde Allah aşkı için kullanılır.

16. Tasavvufa göre tek vücut,varlığın birliği; gerçek olanın Allah olduğu diğerlerinin bir aynanın yansımasından ibaret olduğu düşüncesi

17. 14.yüzyılda yaşayan şair, Beydeba'nın Kelile ve Dimne adlı eserini tercüme etmiştir.

18. Divan edebiyatının ilk şairi

19. Ahmet Fakih'in kasidesinin adı

21. Seyyid Battal Gazi'nin kahramanı olduğu İslamiyet sonrası Türk destanının adı.

{author}

13-14. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI BULMACA SORULARI

BU BULMACAYI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR13-14. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI BULMACA SORULARI

 

BU BULMACANIN ONLİNE VERSİYONU İÇİN TIKLAYIN JAVA GEREKLİ

BULMACAYI ONLİNE OLARAK ÇÖZ (yeni)

Gösterim: 9005