MAKALE
Bir konuda bilgi vermek, ele alınan konuyu, düşünceyi, tezi savunmak amacıyla yazılan yazıdır.
Makele, gazete ve dergi yazısıdır.
Makalede konu sınırlaması yoktur. Daha çok bilimsel, akademik, kültürel konularda yazılır.
Makaleler bilimsel makaleler, edebi makaleler olarak sınıflandırılır. Gazetelerde yazılan nesnel yazılara da makale denmektedir.
Bilimsel makaleler, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yazılmış makalelerdir.
Bilimsel makaleler genel olarak başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur. Edebi makalelerde bu bölümler bulunmaz.
Edebi makaleler, dil, edebiyat ve sanatla ilgili konularda yazılan makalelerdir.
Gazete makaleleri, güncel olayları nesnel bir şekilde ele alan makalelerdir.
Makaleyi diğer düşünce yazılarından ayıran en önemli özellik ele aldığı konuyu kanıtlama çabasıdır.
Nesnel ve öğretici yazılardır.
Konusunda uzman kişilerce yazılır.
Ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır. Söz oyunları, nükte ve şakalara yer verilmez.
Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimleri kullanılır.
Örnekleme, tanımlama, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma, gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.
Dilin göndergesel işleviyle yazılır.
Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir planla yazlır.
Giriş bölümünde konu ortaya konur ve bununla ilgili iddialar, tezler sıralanır.
Gelişme bölümünde konu kanıtlarla ispatlanmaya çalışılır.
Sonuç bölümü, yazıdan çıkarılmak istenen düşüncelere, yargıya  ulaşıldığı bölümdür. Genellikle ana fikri barındırır.
İlk makale Şinasi’nin 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesinde yazdığı Mukaddime başlıklı yazıdır.
Ziya Paşa’nın Şiir ve İnşa makalesi edebiyatımız açısından önemlidir.
Şinasi’nin Tasvir-i Efkar gazetesinde yayımladığı makaleleri vardır.
Tanzimat Dönemi’nde Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi çeşitli konularda makaleler yazmıştır.
Servetifünun’da Halit Ziya, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın makaleler yazmıştır.
Hüseyin Cahit Yalçın’ın yazdığı Edebiyat ve Hukuk adlı makale Servetifünun dergisinin kapatılmasına neden olmuştur.
Makale yazarlarına örnek: Yakup Kadri, Halide Edip, Refik Halit, Nurullah Ataç, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Suut Kemal Yetkin, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Muharrem Ergin
Ahmet Hamdi Tanpınar – Edebiyat Üzerine Makaleler
Ali Canip Yöntem – Edebiyat Meseleleri, Cenap Bey’le Münakaşalarım
Cenap Şahabettin – Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh
Halit Ziya – Sanata Dair
Mehmet Kaplan – Kültür ve Dil
Namık Kemal – Vatan Makalesi
Süleyman Nazif – Tarihin Yılan Hikayesi, Çal Çoban Çal
Ziya Gökalp – Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
Ömer Seyfettin – Yeni Lisan
Mehmet Kaplan -Türk Edebiyatı Üzerine
Makalede alıntı yapılan, yararlanılan kişilerin veya eserlerin belirtilmesi gerekir.
Dipnot verilirken alıntı yapılan bölümün sonuna numara konur ve aynı sayfanın alt kısmında numaranın karşısına gerekli bilgiler yazılır.
Dipnot örneği:
AKYÜZ, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, TDK Yayınları, Ankara, 1999.
Gazeteden alıntı dipnot
Soyad, Ad “Yazının Başlığı”, Hürriyet gazetesi, 24.05.2014, s.3.
Dergiden alıntı
Yakıcı, Ali, “Aşık Tarzı Türk Şiirinde Atatürk”, Gazi Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 1990, s.19-66.
Ansiklpediden alıntı
Levend, Agah Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, 1. Cilt, Ankara, 1983, s.480.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile