11. sınıf Türk edebiyatı dersi 2. dönem 2. yazılı soruları 2018

1.       Aşağıda verilen şiirlerden hareketle Fecriâti ve Milli Edebiyat dönemi şiirini tema, ses ve ahenk, dil ve anlatım, nazım birimi bakımlarından karşılaştırınız.

 

Merdiven

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

 

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

 

Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

 

Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

 

Ahmet Haşim

 

Vur

Ey Türk vur, vatanın bakirlerine

Günahkâr gömleği biçenleri vur

Kemikten taslarla şarap yerine

Şehitler kanını içenleri vur

 

Vur güzel âşıklar cenazesinden

Kırmızı meşaleler yakanları vur

Şehvetin raksına yetim sesinden

Besteler şarkılar yapanları vur

 

Vur o katlin kızıl sapanlarıyla

Dünyaya ölümler ekenleri vur

Vur zulmün o kanlı urganlarıyla

Bir kavmi iplere çekenleri vur

 

Mehmet Emin Yurdakul

 

 

Fecriati Dönemi

Milli Edebiyat Dönemi

Tema

 

 

Ses ve Ahenk

 

 

Dil ve Anlatım

 

 

Nazım Birimi

 

 

 

2.       Merdiven şiirinde istiare ve teşbih sanatları hangi dizelerde kullanılmıştır? Açıklayınız.

3.       Merdiven ve Vur adlı şiirlerde yer alan imgelere ikişer örnek yazınız.

4.       Milli Edebiyat Dönemi roman yazarlarından dördünü yazınız.

5.       Aşağıda verilen açıklamaları uygun kavramlarla eşleştiriniz.

 

 

 

 

1.

“Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” ve “Türk Edebiyatı Tarihi” kitaplarının yazarıdır.

A. Olay Hikayesi

 

2.

Şiirlerde ses uyumu, müzikalite ve şekil mükemmelliğinin önemini savunan sanat akımı

B. Fecriâti

 

3.

1877-1908 yılları arasında II. Abdülhamit’in sıkıyönetim dönemine verilen ad

C. M. Fuat Köprülü

 

4.

1909-1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî topluluk

D. İstibdat

 

5.

Maupassant tarzı olarak da bilinen, klasik yapı unsurları ile kurulu hikâye türü

 

1-       2-      3-     4-     5-  

E. Sembolizm

 

 

6.       Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Eser

Yazar

Tür

Türk Edebiyatı Antolojisi

…..

Düzyazı

Türkçülüğün Esasları

  …..

Düzyazı

Tan Sesleri

….

 Şiir

Frankfurt Seyahatnamesi

….

 

7.       Ziya Gökalp’in fikri ve edebi yönü hakkında bilgi veriniz.

 

8. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(Her doğru cevap 5 puandır.

 

 

1. Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in oluşturduğu topluluktur. Bu sanatçılar yurtseverlik, kahramanlık temalarının egemen olduğu şiirleriyle Türk toplumuna moral ve güç aşılamaya çalışmışlardır. Hece ölçüsü ve halk edebiyatı nazım biçimlerini ağırlıklı olarak kul­lanmışlardır.

Yukarıda isimleri verilen şairlerin oluşturduğu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimatçılar                         B) Yedi Meşaleciler

C) Fecriaticiler                            D) Beş Hececiler

E) Servetifünuncular

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sa­natçılarının sanat anlayışını yansıtmaz?

A) Dil, halkın konuştuğu yalın bir dildir.

B) İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.

C) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmalıdır.

D) Milli kaynaklara yönelinmeli ve yurt sorunları işlenmelidir.

E) Halk edebiyatı geleneği temel alınmalıdır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile