AYT EDEBİYAT ESER YAZAR BİLGİ YARIŞMASI

MOBİL UYGULAMA

 
 

Makale Dizini

Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

1. Halk edebiyatında şiirin birimi.................kullanı­lan ölçü.................ölçüsüdür.

2. Halk edebiyatında genellikle.................kafiye kullanılmış­tır.

3. Halk edebiyatı daha çok.................alanında ge­lişmiştir.

4. Halk hikâyeleri ................. biçimindedir. Araya.................parçalar serpiştirilir.

5. ................. yüksekçe bir yerde şive taklitleri de yaparak sanatını icra eder.

6. Ortaoyununun tipleri................. ve .................dır.

 

7. ................. ve ................. hayaloyununun iki önemli simasıdır.

8. Maninin kafiye düzeni.................şeklindedir.

9. .................kendine özgü ezgiyle icra edilir.

10. Türkünün asıl bölümüne................., her bendin sonunda tekrarlanan bölüme.................denir.

11. Türküler belirli bir.................ve.................ölçü­süyle söylenir.

12. .......................................................,..................,.................anonim halk edebiyatı ürünleridir.

13. Âşıklar genellikle.................değillerdir, usta - çı­rak ilişkisiyle yetişirler.

14. Şairlerin adı.................geçer.

15. Âşık edebiyatında ürünler.................adı verilen defterlerde toplanmıştır.

16. ,..............., .....................................................

Âşık edebiyatı nazım şekilleridir. Koşma nazım

biçimiyle yazılan .................. .................,

.................,.................ise nazım türleridir.

17. Koşmalar..........ölçüsüyle yazılır. Dörtlük sayıla­rı en az .................en fazla.................dörtlük olabilir.

18. Semainin koşmadan ayrılan yönleri, belirli bir ..............olması hece ölçüsünün.............kalıbıy­la söylenmesidir.

19. Semainin kafiye düzeni.................benzer; yani.................-.................biçimindedir.

20. Semainin kendine özgü.................vardır.

21. Varsağının ruhunda.................bir eda vardır.

22. Varsağının diğer nazım şekillerinden önemli bir farkı.................gibi ünlemlere yer vermesidir.

23. Varsağının konuları semai ve koşmayla benzeş­se de daha çok.................gibi konular işlenir.

24. Destanlar hece ölçüsünün ................. kalıbıyla söylenir.

25. ..................................., ................., .................,

................. Tekke ve Tasavvuf edebiyatı nazım türleridir.

26. .................Allah'ı övmek için;.................tarikata yeni girmiş dervişlere yol göstermek,................. Tasavvuftaki her şeyin Allahtan gelip Allah'a dö­neceği felsefesini anlatmak için yazılır.

27. .................adı verilen kalıplaşmış sözlerden ya­rarlanılır.

28. Anonim edebiyatta...................gibi ürünler naz­ma dayalı;.................gibi ürünler nesre dayalı­dır.

29. Anonim edebiyat bütünüyle.................bir edebi­yattır.

30. Varsağı hecenin ................. kalıbıyla söylenen .................tarzı şiirlerdir.

31. Halk edebiyatında en çok varsağı söylemiş şair.................dır.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile